Komunikat Nawigacyjny nr 46/2022

W związku z opisaną w Komunikacie Nawigacyjnym nr 8/2022 budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w Warszawie oraz zgodnie z zapowiedzią opublikowaną w Komunikacie Nawigacyjnym nr 45/2022, droga wodna Wisły na terenie budowy mostu pieszo-rowerowego w Warszawie, to znaczy w km 513 drogi wodnej Wisły, czyli w rejonie pomiędzy mostem Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie, będzie w dniu 30 listopada 2022 r. zamknięta.

W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o nie przepływanie przez teren budowy w dniu 30 listopada 2022 r.

Komunikat Nawigacyjny nr 46/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 45/2022

W związku z opisaną w Komunikacie Nawigacyjnym nr 8/2022 budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w Warszawie, droga wodna Wisły na terenie budowy, to znaczy w km 513 drogi wodnej Wisły, czyli
w rejonie pomiędzy mostem Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie, będzie zamknięta przez jeden dzień z poniższych:

 • 30 listopada 2022 r.
 • 1 grudnia 2022 r.

Ze względu na kwestie związane z organizacją omawianej budowy konkretny dzień zamknięcia zostanie podany w przyszłym tygodniu i będzie ogłoszony oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym. Prosimy
o śledzenie Komunikatów Nawigacyjnych oraz stosowanie się do poleceń obsługi rejonu budowy.

Komunikat Nawigacyjny nr 45/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 44/2022

Rozpoczęto redukcję oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy na następujących drogach wodnych:

 • rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim) km 295+200 – 510+600 oraz 515+600 – 680+000
 • Kanał Żerański km 0 – 17+200,
 • rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500,
 • rzeka Bug km 0 – 42+200.

W związku z powyższym żeglugę po wyżej wymienionych drogach wodnych dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informacja o zamknięciu drogi wodnej na sezon zimowy, po całkowitym demontażu oznakowania, zostanie opublikowana odrębnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Uwaga: omawiana redukcja nie dotyczy odcinka drogi wodnej Wisły w rejonie Warszawy w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie. W przypadku konieczności demontażu lub redukcji oznakowania na tym odcinku ze względu na zjawiska lodowe, stosowna informacja zostanie ogłoszona oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikat Nawigacyjny nr 44/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 35/2022

Najbardziej niebezpieczne przeszkody nawigacyjne pod przęsłem żeglugowym mostu Południowego w Warszawie w km 500 drogi wodnej Wisły zostały zdemontowane.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w rejonie mostu Południowego jest otwarta.

Jednocześnie informujemy, że w korycie Wisły w rejonie mostu pozostała znaczna liczba pali, położonych pod pozostałymi przęsłami i w rejonie filarów. Możliwość przepłynięcia istnieje jedynie pod przęsłem żeglugowym – skrajne lewe przęsło mostu – pod bezwzględnym warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i nie zbliżania się do pozostałych elementów wystających z dna rzeki.

Komunikat Nawigacyjny nr 35/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 33/2022

Remont Śluzy Włocławek zakończył się i od dnia 12 sierpnia pracuje ona zgodnie z następującymi zasadami:

 • czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia,
 • śluzowania jednostek rekreacyjnych odbywają się w wyznaczonych godzinach: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00; lub gdy zbiorą się minimum trzy jednostki,
 • śluzowania jednostek pływających będą wykonywane, jeżeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia (poniżej śluzy) będzie równy lub wyższy od rzędnej 42,80 m n.p.m.; poniżej tej wartości śluzowania nie będą realizowane.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonów: 54 233 93 95 wew. 22 lub 55;  kom. 609 811 099; 601 381 189.

Dodatkowo kierujący jednostkami pływającymi mogą kontaktować się z obsługą śluzy na 8 kanale pasma morskiego 156,400 MHz.

Przypominamy dodatkowo o obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r. zwolnieniu z opłat za korzystanie ze śluz, zgodnie z Komunikatem Nawigacyjnym nr 12/2022.

Komunikat Nawigacyjny nr 33/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 32/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Narwi w km 21+600 – 29+020, to znaczy od zapory w Dębem do mostu drogowego w Zegrzu oraz w w km 38+000 – 62+800, to znaczy od ujścia Bugu do rejonu Pułtuska.

W związku z powyższym droga wodna Narwi w km 21+600 – 29+020 oraz w w km 38+000 – 62+800 jest od dnia 5 sierpnia 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na  odcinku km 21+600 – 29+020 jest w dniu 5 sierpnia 2022 r. równa 178 cm przy rzędnej wody górnej na Zbiorniku Wodnym w Dębem wynoszącej 78,92 m n.p.m. Kr.
Głębokość tranzytowa na  odcinku km 38+000 – 62+800 jest w dniu 5 sierpnia 2022 r. równa 80 cm przy przy stanie wody 161 cm na wodowskazie Zambski Kościelne.

Komunikat Nawigacyjny nr 32/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 23/2022

Informujemy o utrudnieniach żeglugowych związanych z pozostałościami po budowie w rejonie mostu Południowego na Wiśle w Warszawie, w km 500 szlaku żeglownego Wisły.

Ze względu na niebezpieczne elementy konstrukcyjne pozostawione w korycie Wisły w rejonie przęsła żeglugowego, droga wodna Wisły w rejonie mostu Południowego w km 500 szlaku żeglownego Wisły jest zamknięta do czasu usunięcia omawianych przeszkód.

Otwarcie drogi wodnej Wisły w rejonie mostu Południowego zostanie ogłoszone oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikat Nawigacyjny nr 23/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 22/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Narwi w km 62+800 – 83+500, to znaczy od rejonu Pułtuska do ujścia Orzyca.

W związku z powyższym droga wodna Narwi w km 62+800 – 83+500 jest od dnia 10 maja 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 10 maja 2022 r. równa 1,3 m przy stanie wody 217 cm na wodowskazie Zambski Kościelne.

Komunikat Nawigacyjny nr 22/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 21/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 456+700 – 500+000, to znaczy od ujścia Pilicy do mostu Południowego w Warszawie.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 456+700 – 500+000 jest od dnia 10 maja 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 10 maja 2022 r. równa 1,0 m przy stanie wody 91 cm na wodowskazie Gusin.

Komunikat Nawigacyjny nr 21/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 20/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 431+900 – 456+700 jest od dnia 2 maja 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 2 maja 2022 r. równa 0,5 m przy stanie wody 116 cm na wodowskazie Gusin.

Komunikat Nawigacyjny nr 20/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 19/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 520+300 – 551+000, to znaczy od wejścia do Kanału Żerańskiego do ujścia Narwi.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 520+300 – 551+000 jest od dnia 29 kwietnia 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 29 kwietnia 2022 r. równa 1,5 m przy stanie wody 139 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Komunikat Nawigacyjny nr 19/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 18/2022

Droga wodna Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 17+200, to znaczy na całej długości od Wisły do Jeziora Zegrzyńskiego, jest od dnia 21 kwietnia 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 21 kwietnia 2022 r. równa 1,2 m.

Komunikat Nawigacyjny nr 18/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 16/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 551 – 590, to znaczy od ujścia Narwi do rejonu Wyszogrodu.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 551 – 590 jest od dnia 21 kwietnia 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 21 kwietnia 2022 r. równa 1,1 m przy stanie wody 384 cm na wodowskazie Wyszogród.
Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 16/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 15/2022

Śluza Włocławek pracuje zgodnie z następującymi zasadami:

 • czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia,
 • śluzowania jednostek rekreacyjnych odbywają się w wyznaczonych godzinach: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00; lub gdy zbiorą się minimum trzy jednostki,
 • śluzowania jednostek pływających będą wykonywane, jeżeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia (poniżej śluzy) będzie równy lub wyższy od rzędnej 42,80 m n.p.m.; poniżej tej wartości śluzowania nie będą realizowane.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonów: 54 233 93 95 wew. 22 lub 55;  kom. 609 811 099; 601 381 189.

Dodatkowo kierujący jednostkami pływającymi mogą kontaktować się z obsługą śluzy na 8 kanale pasma morskiego 156,400 MHz.

Uwaga: ze względu na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych Śluza Włocławek będzie w 2022 r. nieczynna przez okres około 3 miesięcy. Przewidywany termin zamknięcia: od 7 maja
do 1 sierpnia 2022 r. Ostateczny termin wyłączenia Śluzy Włocławek z eksploatacji zostanie ogłoszony oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Przypominamy dodatkowo o obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r. zwolnieniu z opłat za korzystanie ze śluz, zgodnie z Komunikatem Nawigacyjnym nr 12/2022.

Komunikat Nawigacyjny nr 15/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 14/2022

Śluza Żerań pracuje zgodnie z następującymi zasadami:

 • czynna codziennie od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne w godzinach: 7.00 – 15.00,
 • w miesiącach od maja do września – w każdy piątek, sobotę, niedzielę i święto czas pracy śluzy wydłużony do godziny 19.00,
 • ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluzy,
  to znaczy odpowiednio o 14.30 albo 18.30, ze względu na długi czas trwania śluzowania.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerem telefonu: 22 811 47 20.

Przypominamy o obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r. zwolnieniu z opłat za korzystanie ze śluz, zgodnie z Komunikatem Nawigacyjnym nr 12/2022.

Komunikat Nawigacyjny nr 14/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 13/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 620 – 646, to znaczy od rejonu Kępy Ośnickiej do rejonu ujścia Skrwy na Zbiorniku Wodnym Włocławek.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 620 – 646 jest od dnia 6 kwietnia 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 6 kwietnia 2022 r. równa 2,0 m przy stanie wody 328 cm na wodowskazie Kępa Polska. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 13/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 12/2022

Zgodnie z art. 3 punkt 6 ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2368), dodano w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) art. 568b.

Na podstawie tego artykułu, od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) tj.:

 • przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi,
 • przewóz towarów statkami towarowymi,
 • żeglugę pustych statków towarowych,
 • holowanie lub spław drewna,
 • korzystanie ze śluz lub pochylni,

zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

Komunikat Nawigacyjny nr 12/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 11/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Bugu w km 00+000 – 42+000, to znaczy od ujścia do Narwi do ujścia Liwca.

W związku z powyższym droga wodna Bugu w km 00+000 – 42+000, jest od dnia 4 kwietnia 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 4 kwietnia 2022 r. równa 0,6 m przy stanie wody 250 cm na wodowskazie Wyszków. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 11/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 10/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Narwi w km 29+020 – 38+000, to znaczy od mostu drogowego w Zegrzu do ujścia Bugu.

W związku z powyższym droga wodna Narwi w km 29+020 – 38+000, jest od dnia 4 kwietnia 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 4 kwietnia 2022 r. równa 1,7 m przy stanie wody 248 cm na wodowskazie Zambski Kościelne. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 10/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 09/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 590 – 620, to znaczy od rejonu Wyszogrodu we Włocławku do rejonu Kępy Ośnickiej.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 590 – 620 jest od dnia 4 kwietnia 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 4 kwietnia 2022 r. równa 0,9 m przy stanie wody 286 cm na wodowskazie Kępa Polska. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 09/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 08/2022

W rejonie km 513+500 drogi wodnej Wisły, tj. między Mostem Świętokrzyskim, a Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie trwają roboty związane z budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę.

W związku z powyższym, ze względu na ruch jednostek pływających Wykonawcy oraz trwające prace budowlane osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w omawianym rejonie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Komunikat Nawigacyjny nr 08/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 07/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 646 – 675, to znaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek od rejonu ujścia Skrwy do Stopnia Wodnego we Włocławku.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 646 – 675 jest od dnia 1 kwietnia 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 1 kwietnia 2022 r. równa 2,8 m przy rzędnej wody górnej na Zbiorniku Wodnym Włocławek równej 57,23 m n.p.m. Aktualna wartość rzędnej WG na Zbiorniku Wodnym Włocławek publikowana jest codziennie w dni robocze na stronie internetowej RZGW w Warszawie, pod adresem: https://warszawa.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna.

Komunikat Nawigacyjny nr 07/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 06/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 675 – 680, to znaczy od Stopnia Wodnego we Włocławku do ujścia Zgłowiączki.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 675 – 680 jest od dnia 30 marca 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 30 marca 2022 r. równa 1,3 m przy stanie wody 211 cm na wodowskazie Włocławek. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 06/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 05/2022

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 295+200 – 431+900,to znaczy od ujścia Sanny do ujścia Radomki.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 295+200 – 431+900 jest od dnia 29 marca 2022 r. otwarta. Przypominamy o istniejącym w km 425+950 Wisły w rejonie m. Świerże Górne progu podpiętrzającym wodę na cele Elektrowni Kozienice. Droga wodna w rejonie progu pozostaje zamknięta do odwołania.
Szczegóły oraz informacje o możliwości pokonania progu opublikowano w Komunikacie Nawigacyjnym nr 4/2022.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 29 marca 2022 r. równa 0,6 m przy stanie wody 179 cm na wodowskazie Dęblin. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 05/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 04/2022

W związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

Informacje na temat możliwości pokonania progu przez jednostki pływające dostępne są na stronie internetowej Enea S.A., pod adresem:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/informacja-dla-turystow-wodnych

Komunikat Nawigacyjny nr 04/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 03/2022

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 500+000 – 507+100, to znaczy od Mostu Południowego do Mostu Siekierkowskiego w Warszawie.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w Warszawie na odcinku od Mostu Południowego do Mostu Siekierkowskiego w Warszawie jest od dnia 21 marca 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 21 marca równa 1,6 m, przy stanie wody 176 cm na wodowskazie Warszawa-Nadwilanówka. Aktualny stan wody dostępny jest pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 03/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 02/2022

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 515+600 – 520+300, to znaczy od Mostu Gdańskiego do wejścia Kanału Żerańskiego w Warszawie.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w Warszawie na odcinku od Mostu Gdańskiego do wejścia do Kanału Żerańskiego jest od dnia 18 marca 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 18 marca równa 1,4 m, przy stanie wody 106 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary. Aktualny stan wody dostępny jest pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 02/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 01/2022

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 507+100 – 515+600, to znaczy od mostu Siekierkowskiego do mostu Gdańskiego w Warszawie.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w Warszawie na odcinku od mostu Siekierkowskiego do Gdańskiego jest od dnia 5 stycznia 2022 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 5 stycznia 2022 r. równa 3,5 m, przy stanie wody 210 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary. Aktualny stan wody dostępny jest pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 01/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 44/2021

W związku z zakończeniem demontażu oznakowania pływającego oraz aktualnymi i prognozowanymi warunkami meteorologicznymi, od dnia 23 grudnia 2021 r. zamknięte są wszystkie administrowane drogi wodne, to znaczy:  

 • rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim) km 295+200 – 680+000,
 • Kanał Żerański km 0 – 17+200,
 • rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500,
 • rzeka Bug km 0 – 42+200.

Wymienione drogi wodne zostaną ponownie otwarte po ustąpieniu zjawisk lodowych, co zostanie ogłoszone stosownym Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikat Nawigacyjny nr 44/2021 w wersji PDF


 

Godziny i warunki pracy śluz:

Śluza Włocławek

Śluza Żerań