Informacja dla wnioskodawców w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi (dalej deklaracja zgodności) należy składać do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW PGW WP).

DYREKTOR RZGW PGW WP wydaje deklaracje zgodności dla:

  1. projektów będących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013;
  2. projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013;
  3. w procedurze pozyskiwania środków w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF).

Deklaracje zgodności dla ww. przypadków są wydawane odpowiednio na zasadach:

Ad.1) Na podstawie art. 440 a ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) tj. z dnia 9 listopada 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268). dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich sporządza dokument potwierdzający zgodność z tymi celami środowiskowymi dla projektów będących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, których całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwoty wskazane w art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego,

Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego,

Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), w celu potwierdzenia zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61.

Ponadto:

  • w przypadku, gdy projekt obejmuje obszar działania więcej niż jednego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, dokument, o którym mowa sporządzany jest oddzielnie
    dla każdego obszaru działania, na którym planowana jest realizacja projektu.
  • dokument, o którym mowa sporządza się, na wniosek podmiotu planującego realizację danego projektu, w przypadku innym niż określony w art. 439 ustawy Prawo wodne;
  • dokument, o którym mowa sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
    i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia", deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna".

 

Ad.2) Dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dyrektor RZGW PGW WP wydaje deklarację zgodności na podstawie porozumienia zawartego w dniu 13 lipca 2018 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na mocy przedmiotowego porozumienia, wnioski o wydanie tego dokumentu, zgodnie z wzorem, który można pobrać między innymi ze strony: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/dok-potwierdzajacy-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymi należy kierować do odpowiedniego dyrektora RZGW PGW WP.

W przypadku określenia, przez właściwą instytucję, w szczególności instytucję przeprowadzającą konkurs, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), wzoru, na którym ma zostać sporządzony przedmiotowy dokument, należy go przedłożyć.

 

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że na mocy ww. porozumienia pomiędzy ministrami deklaracji zgodności dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących:

1) przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód;

2) inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;

3) prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);

4) inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją w środowisko);

5) inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód;

6) termomodernizację budynków;

7) kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;

8) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;

9) prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;

10) przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);

11) energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;

12) kable teletechniczne instalowane na słupach;

13) ścieżki rowerowe;

14) montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;

15) remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn zm.);

16) zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;

17) obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

 

Dokument potwierdzający zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia 1303/2013, nie będzie wydawany dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostało wszczęte lub pozostaje w toku w dniu złożenia wniosku.

 

Ad.3) Dla przedsięwzięć w procedurze pozyskiwania środków w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) dyrektor RZGW PGW WP wydaje deklarację zgodności na podstawie delegacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zatem wnioski o wydanie deklaracji zgodności należy składać do właściwych terytorialnie dyrektorów RZGW PGW WP. W przypadkach gdy obszar przedsięwzięcia wykracza poza właściwość jednego organu, poszczególni dyrektorzy opiniują/uzgadniają indywidualnie odnosząc się do właściwego im obszaru.

 

Szczegółowe dane teleadresowe wszystkich jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW WP https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Wykaz gmin i ich przynależność do poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW WP można znaleźć pod adresem:

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/mapa-obszarow-dzialania

w zakładce - pobierz wykaz gmin i jednostek Wód Polskich:

https://www.kzgw.gov.pl/files/Pliki%20do%20pobrania/mapy-zz-rzgw/Gminy_do_RZGW_v_1.06_2018.xlsx

Przydatne linki:

Wzór wniosku do pobrania można znaleźć min. na stronie:

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/dok-potwierdzajacy-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymi

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.038.01.0001.01.POL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0207&from=PL

 

W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu zostanie on bezzwłocznie przekazany do organu właściwego terytorialnie, jednak należy mieć na względzie, iż może to wpłynąć na przedłużenie załatwienia sprawy.

Ponadto należy wspomnieć, iż deklaracje zgodności, o których mowa w art. 439 ustawy Prawo wodne, związane z oceną wodnoprawną, ze względu na brak rozporządzenia wykonawczego do art. 425 ustawy Prawo wodne obecnie nie mogą być wydawane. Docelowo deklaracje mają być sporządzane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia", deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Dz. Urz. UE L 38 z 13.02.2015, str. 1, z późn. zm.)

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wniosek_deklaracja_zgodności_z_RDW_14.09.2021_.doc)Wniosek_deklaracja_zgodności_z_RDW_14.09.2021_.doc 83 kB2022-09-02 11:262022-09-02 11:26