Udział Wód Polskich w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

INFORMACJA W SPRAWIE WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW PGW WP W SPRAWACH O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZMIANA KOMPETENCJI ORGANÓW PGW WP

W związku z wejściem w życie z dniem 23 listopada 2019 r.  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2170), zmianie uległo brzmienie Art. 397 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zmiana powyższego zapisu skutkuje zmianami w kompetencji organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z Art. 397, ust. 3, pkt 1), lit. b) ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 3:

 

–  jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

– na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,

– na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,

– na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

– na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,

– na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,

– na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

– jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

– wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania, o których mowa w art. 425 ust. 1, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,

– jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

  • Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

 

- w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora RZGW.

 

Jednocześnie informuję, iż do spraw wszczętych w PGW WP i niezakończonych przed dniem 23 listopada 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.