Katalog opłat wnoszonych na rachunki właściwych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGWWP:

 1. Opłaty z tytułu usług wodnych:
 2. Opłaty podwyższone:
  z tytułu korzystania z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego;
  z tytułu korzystania z usług wodnych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym;
 3. Opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
 4. Należności z tytułu korzystania ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych;
 5. Należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa;
 6. Należności z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną;
 7. Opłata roczna z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa;
 8. Czynsz dzierżawny z tytułu umowy dzierżawy prawa rybackiego korzystania z wód;
 9. Opłaty z tytułu amatorskiego połowu ryb;
 10. Należności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych;
 11. Opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej;
 12. Opłata legalizacyjna;
 13. Opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW);
 14. Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej;

Numery rachunków bankowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGWWP:

RZGW w Białymstoku

06 1130 1017 0020 1510 6720 0042

RZGW w Bydgoszczy

76 1130 1017 0020 1510 6720 0043

RZGW w Gdańsku

18 1130 1017 0020 1510 6720 0020

RZGW w Gliwicach

88 1130 1017 0020 1510 6720 0021

RZGW w Krakowie

50 1130 1017 0020 1510 6720 0026

RZGW w Lublinie

49 1130 1017 0020 1510 6720 0044

RZGW w Poznaniu

61 1130 1017 0020 1510 6720 0022

RZGW w Rzeszowie

22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

RZGW w Szczecinie

34 1130 1017 0020 1510 6720 0023

RZGW w Warszawie

53 1130 1017 0020 1510 6720 0069 - do wpłat z tytułu partycypacji (punkt 10)

07 1130 1017 0020 1510 6720 0024 - do wpłat z pozostałych tytułów

RZGW we Wrocławiu

77 1130 1017 0020 1510 6720 0025

 

Katalog opłat wnoszonych na rachunek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP:

 1. Opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW);
 2. Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej.

Numer rachunku bankowego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP:

45 1130 1017 0020 1510 6720 0019

Opłaty melioracyjne wynikacjące z art. 199 ustawy Prawo Wodne należy wnosić na rachunki Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGWWP:

RZGW w Białymstoku

18 1130 1017 0020 1510 6720 0214

RZGW w Bydgoszczy

88 1130 1017 0020 1510 6720 0215

RZGW w Gdańsku

34 1130 1017 0020 1510 6720 0217

RZGW w Gliwicach

61 1130 1017 0020 1510 6720 0216

RZGW w Krakowie

07 1130 1017 0020 1510 6720 0218

RZGW w Lublinie

77 1130 1017 0020 1510 6720 0219

RZGW w Poznaniu

50 1130 1017 0020 1510 6720 0220

RZGW w Rzeszowie

23 1130 1017 0020 1510 6720 0221

RZGW w Szczecinie

93 1130 1017 0020 1510 6720 0222

RZGW w Warszawie

66 1130 1017 0020 1510 6720 0223

RZGW we Wrocławiu

39 1130 1017 0020 1510 6720 0224