„Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900”

29.04.2021 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych w ramach etapu II rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 26,75 km, chroniących Dolinę Maciejowicką o powierzchnię 6 122 ha i zamieszkiwaną przez ponad 7 000 mieszkańców. W etapie II przebudowany zostanie odcinek wału o długości 4 km w km 26+900-30+900.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Obecny stan techniczny tego odcinka wału (wraz z budowlami funkcjonalnie z nim związanymi) nie daje gwarancji właściwej ochrony przeciwpowodziowej ludzi, mienia i upraw rolnych. Parametry korpusu wału - w tym wyniesienie korony, zagęszczenie i szczelność nasypu oraz podłoża - nie spełniają wymogów budowli II klasy ważności w świetle obowiązujących przepisów. Projekt przewiduje wykonanie m. in. robót ziemnych związanych z przebudową korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienia korpusu wału matą bentonitową na jego całej długości oraz wykonanie w stopie skarpy odwodnej przesłony przeciwfiltracyjnej uszczelniającej podłoże wału, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa z dotacji celowej na wspófinansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość całkowita zadania wynosi: 14 940 883,80 zł. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi: 3 578 920,00 zł.

Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów

                                                                                                                                               

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr BBF.WR.II.3113.1.3.2020 z dnia 25 marca 2020r. i aneksu nr 2 z dnia 22 grudnia 2020r. na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie do projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021r  i aneksu nr 1  z dnia 10 września  2021r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

 

Rodzaj dotacji : dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów

Wartość finansowania :  2 121 267, 29 zł w tym

2020 rok w kwocie – 1 611 926,98 zł   

2021 rok w kwocie – 509 340,31 zł

Całkowita wartość zadania : 10 961 002,18 zł

Opis zadania :

Lokalizacja inwestycji : Pompownia Arciechów zlokalizowana jest na lewym brzegu Wisły w km 595+200 jej biegu w rejonie ujścia rzeki Jeżówki na gruntach wsi Łady na terenie gm. Iłów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

 

Rola przepompowni:

Zadaniem pompowni jest utrzymanie możliwości regulacji poziomu wody w zlewniach rzeki Jeżówki i Kanału H poprzez utrzymywanie na dopływie do pompowni wody na takim poziomie, aby ograniczyć podczas wezbrań powodziowych negatywne oddziaływanie wód filtrujących przez wały Wisły wód rzeki Jeżówki i Kanału H na tereny użytkowane rolniczo położone na obszarze polderu w dolinie „Iłowsko - Dobrzykowskiej”.

Podstawowym celem projektu było efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym głównie powodziom - i minimalizowanie ich skutków. Dzięki realizacji zadania poprawi się system zarządzania ryzykiem powodziowym na terenach gmin wiejskich doliny „Iłowsko - Dobrzykowskiej” Słubice, Sanniki, Młodzieszyn, Rybno i Iłów wzdłuż rzek Jeżówki, Wisły i Kanału H. Podniesiona zostanie wydajność systemu odprowadzania wód, dzięki któremu w sytuacjach ekstremalnych związanych z nawalnymi deszczami i falami powodziowymi na Wiśle uniknie się podtopień. Projekt wpłynie na poprawę stanu technicznego infrastruktury chroniącej przed podtopieniami i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Działania wpłyną na wzrost bezpieczeństwa powodziowego około 7,5 tys. ludzi zamieszkujących dolinę na powierzchni 12.822 ha.

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Zadanie finansowane na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.06.02.02-28-0001/18-00 z dn. 29.11.2018 r.

Rodzaj dotacji: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa

 

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku  od Mikołajek do Giżycka

 

Wartość finansowania  

Dofinansowanie: 17 357 383, 78 zł

Całkowita wartość: 163 510 253, 00 zł

 

Zadanie ma na celu:

Przebudowa i umocnienie 5 kanałów: Szymońskiego, Mioduńskiego, Tałckiego, Grunwaldzkiego oraz Giżyckiego (Łuczańskiego).  

                                                                                                                        

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap III - remont śluzy

Zadanie finansowane na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.06.02.02-28-0001/20-00 z dn. 31.08.2020 r.

Rodzaj dotacji: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa

 

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap III - remont śluzy "Guzianka I", śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin

 

Wartość finansowania

Dofinansowanie: 16 140 464,72 zł

Całkowita wartość: 110 470 518,60 zł

 

Zadanie ma na celu :

Remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, udrożnienie szlaku wodnego poprzez pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, przebudowa zaplecza technicznego RZGW
w Giżycku i w Mikołajkach, przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra oraz Kanału Węgorzewskiego, ubezpieczenie brzegów rzeki Węgorapa, udrożnienie Kanału Śniardwy-Roś.

„Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie”

Projekt „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” realizowany był w ramach Umowy o dofinansowanie
nr POIS.02.01.00-00-0012/16-00 z dnia 30.11.2016 r., z późniejszymi Aneksami, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektu 11 Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej.

 

Rodzaj dotacji: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego i budżetu państwa

 

Wartość finansowania:

Wysokość dofinansowania Projektu z dotacji celowej budżetu państwa: 5 489 553, 98 zł

Całkowity koszt realizacji Projektu: 36 601 945, 12 zł

 

Zadanie ma na celu:

Celem Projektu było zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych wokół Zbiornika Włocławskiego.

W ramach realizacji Projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu – Liczba wybudowanych jednostek lodołamaczy – 2 sztuki

Wskaźnik rezultatu – Powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji – 101,6 [km2]

 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021r  i aneksu nr 1  z dnia 10 września  2021r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa oraz rezerwa celowa budżetu państwa 

Nazwa zadania: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej

Wartość finansowania:  2 779 500 zł w tym:

2021 rok w kwocie – 1 500 000 zł w tym:

                dotacja celowa – 900 000 zł

                rezerwa celowa – 600 000 zł

2022 rok w kwocie – 1 279 500 zł

Całkowita wartość zadania: 18 530 000  zł

Opis zadania:

Zadanie obejmuje:

  1. Budowę 4 suchych zbiorników retencyjnych, z przegrodami piętrzącymi wyposażonymi w spusty denne. Zadaniem zbiorników jest przejęcie w całości i zretencjonowanie odpływów wywołanych deszczami nawalnymi.
  2. Regulację koryta rzeki Modła w km 8+666 — 8+871 na dł. 205 m, obejmującej odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp, w miejscowości Mychów Kolonia.
  3. Regulację Dopływu spod Mychowa w km 0+000 — 0+084 na długości 84 m, obejmującej odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp w miejscowości Mychów Kolonia.
  4. Przebudowę dwóch przepustów na rzece Modła w km 7+918 i w km 8+837 w miejscowości Mychów Kolonia,
  5. Podwyższenie lewego wału rzeki Modły w km 0+012 — 0+328 za pomocą murku oporowego o wysokości 0,5 m od strony międzywala, na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Efekt inwestycji:

  • zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Bodzechów w oparciu o stworzenie systemu retencji wód z siecią zbiorników z rezerwą przeciwpowodziową, związaną z rozbudową wałów przeciwpowodziowych w ujściowym odcinku rzeki Modły do rzeki Kamiennej.
  • zabezpieczenie powierzchni 192,5 ha gruntów przed powodzią.
  • poprawę stopnia ochrony przeciwpowodziowej dla ok. 2000 mieszkańców miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Bodzechów oraz znajdujących się na terenie tych gmin obiektów mieszkalnych, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.