Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka

 Informacja o dofinansowaniu:  Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  627 313,00 zł

Całkowita wartość zadania: 7 556 400 000,00 zł

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Raciążek oraz Czernikowo, powiat aleksandrowski oraz toruński, województwo mazowieckie.

Jest to zadanie o skali regionalnej o znaczeniu ponadregionalnym (krajowym). Przedsięwzięcie poprawi ochronę przeciwpowodziową, będzie przeciwdziałać niedoborowi wody, przyczyni się do rozwoju żeglugi śródlądowej i turystyki, przyniesie korzyści w zakresie odnawialnych źródeł energii i zwiększy bezpieczeństwo istniejącego Stopnia Wodnego we Włocławku.

Zadanie jest realizowane na śródlądowym korytarzu transportowym drogi wodnej E40 i spełnia wszystkie wymagania dla korytarzy transportowych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: Budowle piętrzące: Stopień Wodny Siarzewo,

Budowę: - przepompowni; - koryta obejścia stopnia wodnego Siarzewo, - śluzy żeglownej w ramach stopnia wodnego, - wałów przeciwpowodziowych i zapór bocznych, - pawilonu informacyjnego
w ramach stopnia wodnego, - elektrowni wodnej w ramach stopnia wodnego, - przepławek dla ryb,
- czaszy zbiornika SW Siarzewo, - przeprawy drogowo-mostowej w ramach stopnia wodnego, - kładki pieszo-rowerowej w ramach stopnia wodnego

Modernizacja przepławki na odcinku wlotowym SW Włocławek. Wykonanie behawioralnej bariery elektrycznej doprowadzającej migrujące ryby do przepławki na dolnym i górnym stanowisku.

Prace w branżach: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej, drogowej, automatyki
i sterowania, p.poż i in. Prace i roboty budowlano montażowe w pozostałych branżach.

Zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach dotacji obejmuje:

1. Wydatek do umowy KZGW/KNA/2020/144 (dotyczy monitoringu przedrealizacyjnego w zakresie występujących siedlisk przyrodniczych i ornitofauny oraz analizy fitoplanktonu i zooplanktonu): Raport kwartalny z prowadzonych badań za I kw. 2023; Raport Roczny; Raport Kwartalny z prowadzonych badań za IV kw. 2022 (za okres wrzesień-grudzień 2022, zgodnie z aneksem nr 2); usługa monitoringu przedrealizacyjnego za okres kwiecień 2023 (zgodnie z aneksem nr 3),

2. Monitoring przedrealizacyjny w II i III kw. (oraz październik i listopad) 2023 r.,

3. Finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem do opracowania dokumentacji przetargowej na realizację zadania w systemie ""projektuj i buduj"" (w tym: elementów Specyfikacji Warunków Zamówienia, usług konsultacji i wsparcia technicznego i eksperckiego w zakresie monitoringu
przedrealizacyjnego i aspektów środowiskowych). 


Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie

Informacja o dofinansowaniu:  Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski,
woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  2 921 531,00 

Całkowita wartość zadania: 18 268 985,96 zł.

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Lipowiec Kościelny, powiat mławski, województwo mazowieckie i gminie Iłowo - Osada, powiat działdowski, województwo warmińsko – mazurskie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę istniejącego umocnienia skarpy odwodnej, odmulenie dna zbiornika, remont: zasuw i klap urządzeń upustowych, konstrukcji żelbetowej wieży piętrząco-upustowej, konstrukcji przyczółków elementów upustowych, barierek na koronie zapory, konstrukcji ostrogi i pasów komunikacyjnych, budowę przepławki dla ryb, montaż: łat wodowskazowych, systemu ciągłego pomiaru piętrzenia wody i tablic ostrzegawczych, naprawę
i odtworzenie brzegów zbiornika w miejscach, gdzie zostały uszkodzone przez wodę.

Zakres przewidziany do wykonania w ramach dotacji obejmuje roboty budowlane z wyłączeniem robót zafakturowanych w latach ubiegłych.

Efekt inwestycji:

 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego obszarów położonych poniżej zapory,
 • zapobieganie suszy na terenach przyległych,
 • poprawa stanu technicznego budowli,
 • poprawa warunków tlenowych w akwenie i umożliwienie migracji organizmów wodnych,
 • uzyskana możliwość retencjonowania wody w zbiorniku, przy maksymalnym poziomie piętrzenia, do pojemności 761 tys. m3 (Przywrócenie pojemności zbiornika, która ze względu na zły stan techniczny urządzeń przeciwfiltracyjnych zapory oraz zamulenie zbiornika została zmniejszona o ok. 242,5 tys. m3.). 

 

Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. Świętokrzyskie

 

Informacja o dofinansowaniu:  Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Przebudowa  jazów ZW Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć
w m. Brody woj. Świętokrzyskie

 

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  92 664,00 zł

Całkowita wartość zadania: 9 500 000,00 zł        

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę jazów zbiornika wodnego Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w miejscowości Brody, gm. Brody, w tym:

1) Remont betonów jazu i niecki wypadowej wraz z malowaniem powierzchni betonowych.     

2) Wymiana rurociągów upustu dennego jazu wraz z wymianą zasuw i wykonaniem zamknięć awaryjnych.

3) Wymiana zamknięć segmentowych wraz z wymianą mechanizmów napędowych segmentów.                                      

4) Wymiana elementów stalowych jazu (klamry zejściowe do komór, drabinki, kładki, bariery zabezpieczające.

5) Naprawa, konserwacja i malowanie elementów stalowych.

6) Wykonanie monitoringu zamknięć oraz wykonanie automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego.

7) Modernizacja instalacji elektrycznej z instalacją oświetleniową komór jazu.

Zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach dotacji obejmuje:                                                                                               

- opracowanie projektu budowlanego wraz z informacją do planu b.i.o.z. wraz z decyzją pozwolenia na budowę obejmujący również jaz „Zabezpieczenie zabytkowego jazu w Brodach”

- opracowanie projektu wykonawczego ze szczegółowym przedmiarem robót oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego

- opracowanie wektorowej warstwy mapy cyfrowej                                   

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100–9+600, obiekt 5 odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok 9,9 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa)

Informacja o finansowaniu:  Zadanie inwestycyjne finansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100–9+600, obiekt 5 odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok 9,9 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa)

Wartość finansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  9 212 361,00 zł

Całkowita wartość zadania: 9 212 361,00 zł

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Stężyca, powiat rycki, województwo lubelskie.

Zadanie jest ostatnim etapem rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 - 9+600. Polega na oczyszczeniu dna starorzecza w celu przywrócenia jego zdolności retencyjnych.

Zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach dotacji obejmuje:

- obiekt 5 - odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok 9,9 km (na odcinku
od Młynek do Prażmowa) - obejmuje wydobycie namułu i pasku w kubaturze 143 717 m3.

Poza robotami związanymi z odmuleniem dna zamówienie obejmuje również wykonanie:

- przepustu rurowego bez piętrzenia o typowej konstrukcji P-8 średnicy 140 cm i długości 8 m;

- rozbiórkę istniejącego przepustu o śr. 1.0 m;

- umocnienie korony drogi płytami MON 300x100x15 na odcinku 250 m;

- prace pielęgnacyjne;

- nasadzenia drzew w ilości 2 799 szt.

                                                                                                                        

Przebudowa wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500

Informacja o dofinansowaniu:  Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Przebudowa wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  898 514,00 zł

Całkowita wartość zadania: 10 109 421,61 zł

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Łomianki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.

Głównym założeniem realizacji inwestycji jest przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Buraków – Sady o długości L = 3500 m, w celu zagwarantowania dostatecznej ochrony przeciwpowodziowej.

Zadanie konieczne do realizacji z uwagi na planowaną budowę gazociągu, którego realizacja przed wykonanym remontem wału jest niemożliwa.

Zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach dotacji obejmuje:

- przebudowę wału na długości 3,5 km poprzez: doszczelnienie korpusu i podłoża wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, naprawę istniejącej infrastruktury towarzyszącej (przepusty wałowe, drogi eksploatacyjne, przejazdy wałowe, schody skarpowe);

- pełnienie nadzoru geotechnicznego nad prowadzonymi robotami;

- pełnienie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.

W ramach dotacji finansowane będzie 20% poniesionych kosztów (80% finansowane z dotacji inwestora zewnętrznego).

 

Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki

 Informacja o dofinansowaniu:  Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  0,00 zł

Całkowita wartość zadania: 271 854 257,00 zł

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminach Jabłonna i Nowy Dwór Mazowiecki, powiat legionowski, nowodworski, województwo mazowieckie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: Rozbudowę/przebudowę wału poprzez dogęszczenie
i doszczelnienie wału, naprawę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury towarzyszącej
tj. przepusty wałowe, przejazdy wałowe, schody skarpowe oraz budowę dróg eksploatacyjnych.

Przedmiotowy wał przeciwpowodziowy zostanie rozbudowany tak, aby spełniał warunki techniczne
I klasy ważności budowli hydrotechnicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579).

Zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach dotacji w 2023 roku obejmuje:

- zgłoszenie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zamiaru prowadzenia działań zgodnie
z art. 118; 

- przygotowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie wodnoprawne;

- wykonanie projektu budowlanego;

- przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji pozwolenie na realizację przedsięwzięcia;

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

W ramach dotacji finansowane będzie 20% poniesionych kosztów (80% finansowane z dotacji JST).Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 – 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, miasto Otwock

Informacja o dofinansowaniu:  Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły

w km 472+600 – 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, miasto Otwock

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  293 173,00 zł

Całkowita wartość zadania: 91 931 882,15 zł

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminach: Karczew, Otwock, Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły zgodnie z Decyzją WINB nakazującą usunięcie niewłaściwego stanu technicznego oraz wyeliminowanie użytkowania obiektu budowlanego w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska w terminie do 31.12.2024 r.

Przebudowa wału ma się odbyć poprzez dogęszczenie i doszczelnienie wału oraz naprawę istniejącej infrastruktury towarzyszącej tj. przepusty wałowe, przejazdy wałowe, schody skarpowe oraz drogi eksploatacyjne.

Zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach dotacji w 2023 roku obejmuje:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z 2019 roku;

- przebudowę dwóch przepustów wałowych zlokalizowanych w km wału 10+870 oraz 16+558;

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi pracami.Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki

Informacja o dofinansowaniu:  Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  95 906,00 zł

Całkowita wartość zadania: 89 954 502,60 zł

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminach Czosnów i Łomianki, powiat nowodworski i warszawsko-zachodni, województwo mazowieckie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: modernizację lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku długości L = 1122 m w celu przywrócenia funkcji ochronnych wału oraz zapewnienie właściwej ochrony przeciwpowodziowej rozwijającym się terenom za wałem (budownictwo mieszkaniowe wg. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) przed wodami wielkimi, poprzez odbudowę istniejącego wału do parametrów technicznych odpowiadającym I klasie budowli hydrotechnicznych według obecnie obowiązujących przepisów.

Zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach dotacji w 2023 roku obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji, w tym:

- przygotowanie projektu wykonawczego;

- wykonanie projektu podziału nieruchomości;

- wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;

- zgłoszenie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zamiaru prowadzenia działań zgodnie
z art. 118; 

- wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB);

- przygotowanie przedmiaru robót;

- przygotowanie harmonogramu realizacji robót dla całego zadania i oddzielne dla poszczególnych etapów inwestycyjnych;

- przygotowanie wektorowych warstw map cyfrowych obiektu;

- przygotowanie instrukcji użytkowania dla wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami wałowymi;

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego z jednokrotną aktualizacją;

W ramach dotacji finansowane będzie 61,09% poniesionych kosztów (39,91% finansowane z dotacji JST)

Jaz Stopnia Wodnego we Włocławku - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej

Informacja o finansowaniu:  Zadanie inwestycyjne finansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Jaz Stopnia Wodnego we Włocławku  - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej

Wartość finansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF:  540 471,00 zł

Całkowita wartość zadania: 541 000,00 zł

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Włocławek, powiat Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostosowanie istniejącej infrastruktury energetycznej Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku do wymogów zawartych w warunkach przyłączenia do sieci energetycznej Energa Operator S.A. wydanych dla jazu Stopnia Wodnego we Włocławku, ul. Płocka 171 w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach dotacji obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją przyłącza energetycznego w trybie zaprojektuj i wybuduj z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania a także pełnienie wymaganych przepisami i warunkami uzgodnień nadzorów.

Śluza Stopnia Wodnego we Włocławku - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej

Informacja o finansowaniu:  Zadanie inwestycyjne finansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  Śluza Stopnia Wodnego we Włocławku - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej

Wartość finansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 339 714,00 zł

Całkowita wartość zadania: 380 000,00 zł

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Włocławek, powiat Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostosowanie istniejącej infrastruktury energetycznej Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku do wymogów zawartych w warunkach przyłączenia do sieci energetycznej Energa Operator S.A. wydanych dla jazu Stopnia Wodnego we Włocławku, ul. Płocka 171 w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach dotacji obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją przyłącza energetycznego w trybie zaprojektuj i wybuduj z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania a także pełnienie wymaganych przepisami i warunkami uzgodnień nadzorów.

 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc - Wilkówiec w km 568+820 - 573+280 wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569+570 gm. Czerwińsk

Informacja o dofinansowaniu: Zadanie inwestycyjne dofinansowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc - Wilkówiec w km 568+820 - 573+280 wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569+570 gm. Czerwińsk

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF

w 2023 r. wynosi: 9 915 217,00 zł

 

Całkowita wartość zadania: 20 919 955,45 zł

 

Opis zadania:                                             

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji nakazowej nr 762/2020 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 08.07.2020 r., znak WIK.7741.4.2019.AWI oraz decyzji nr 977/2021 z dnia 10.08.2021 r. znak WIK.7741.4.2019.AWI.

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane mające na celu zabezpieczenia doliny Wychódźc – Wilkówiec przed przepływami wezbraniowymi Wisły poprzez przywrócenie sprawności technicznej wału przeciwpowodziowego w sposób zapewniający spełnienie wymogów obowiązujących norm  i przepisów z okresu, w którym obiekt był budowany. Projektowana inwestycja chroni dolinę Wychódźc – Wilkówiec o powierzchni 157 ha.

Zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach dotacji w 2023 r. obejmuje:

- zabezpieczenie skarpy Wisły opaską brzegową na odcinku wału w km 0+000 ÷ 1+100

- wynagrodzenie za pełnienie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego;

- wynagrodzenie za pełnienie usługi pełnienia nadzoru autorskiego.


 

„Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”.

Finansowanie: Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy
o dofinansowanie nr: UDA - RPLD 06.02.01-10-0011/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rodzaj dotacji: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa.

Nazwa zadania: Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice.

Wartość finansowania:

-  Dofinansowanie UE – 1 223 575,00 zł,

-  Środki własne pochodzące z przychodów  wyszczególnionych w art. 255 ust. 1-9 oraz 10a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – 6 634 376,61 zł,

- Dotacja budżetu państwa w latach 2018-2022  - 171 105,00 zł.

Zadanie ma na celu :

- Remont nabrzeża i wykonanie na nim ciągu pieszego,

- Zapewnienie dostępu do nabrzeża (ciąg komunikacyjny).

               

Na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 30 listopada 2016 r. 
z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, umowa nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0011/16-00 o dofinansowanie Projektu. Zgodnie z Aneksem NR UDA-RPLD.06.02.01-10-0011/16-03  łączna kwota Projektu wynosi 8 043 038,61 zł w tym wkład własny 6 634 376,61.  Zadanie obejmuje budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  oraz utwardzonych ciągów komunikacyjnych  nad Zalewem Sulejowskim a także nadanie obiektowi molo nowych funkcji turystycznych oraz podniesienie walorów rekreacyjnych pod kątem aktywacji usług turystycznych. tj.: remont nabrzeża i wykonanie na nim ciągu pieszego, zapewnienie dostępu do nabrzeża (ciąg komunikacyjny), rewitalizacja molo pod kątem aktywacji usług turystycznych.

Termin realizacji zadania ustalono do 30 września 2023 r.

Inwestycja jest realizowana na podstawie zawartej w dniu 16 maja 2016 r. Umowy
o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji w/w Projektu przez Gminę Tomaszów Mazowiecki
i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zawarte zostały dwie odrębne umowy dla poszczególnych partnerów projektu tj: dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

LIDER PROJEKTU:

Gmina – Tomaszów Mazowiecki

ul. Prezydenta I. Mościckiego 4

97-200 Tomaszów Mazowiecki

PARTNER PROJEKTU:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Umowa na wykonanie robót na zadaniu: pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – została zawarta w dniu 01.09.2022 r. przez PGW Wody Polskie RZGW Warszawa.

Przewiduje ona zakończenie robót na dzień 8 września 2023 roku.

 

OBRAZ.png                                                                                                                                                        OBRAZ2.jpg

 

„Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040-26+900

Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych zapewniających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców gminy Maciejowice oraz znajdujących się na terenie gminy szpitali, obiektów zabytkowych, szkół oraz infrastruktury drogowej i kanalizacyjno-sanitarnej w tym ujęć wód podziemnych oraz oczyszczalni ścieków. W obszarze zalewowym doliny występują także tereny leśne.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Obecny stan techniczny tego odcinka wału (wraz z budowlami funkcjonalnie z nim związanymi) nie daje gwarancji właściwej ochrony przeciwpowodziowej ludzi, mienia i upraw rolnych. Parametry korpusu wału - w tym wyniesienie korony, zagęszczenie i szczelność nasypu oraz podłoża - nie spełniają wymogów budowli II klasy ważności w świetle obowiązujących przepisów. Projekt przewiduje wykonanie m. in. robót ziemnych związanych z przebudową korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienia korpusu wału matą bentonitową na jego całej długości oraz wykonanie w stopie skarpy odwodnej przesłony przeciwfiltracyjnej uszczelniającej podłoże wału, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa z dotacji celowej na wspófinansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość całkowita zadania wynosi: 27 913 583,75 zł. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi: 4 278 483,75 zł.

 

„Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900

                                         

29.04.2021 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych w ramach etapu II rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 26,75 km, chroniących Dolinę Maciejowicką o powierzchnię 6 122 ha i zamieszkiwaną przez ponad 7 000 mieszkańców. W etapie II przebudowany zostanie odcinek wału o długości 4 km w km 26+900-30+900.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Obecny stan techniczny tego odcinka wału (wraz z budowlami funkcjonalnie z nim związanymi) nie daje gwarancji właściwej ochrony przeciwpowodziowej ludzi, mienia i upraw rolnych. Parametry korpusu wału - w tym wyniesienie korony, zagęszczenie i szczelność nasypu oraz podłoża - nie spełniają wymogów budowli II klasy ważności w świetle obowiązujących przepisów. Projekt przewiduje wykonanie m. in. robót ziemnych związanych z przebudową korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienia korpusu wału matą bentonitową na jego całej długości oraz wykonanie w stopie skarpy odwodnej przesłony przeciwfiltracyjnej uszczelniającej podłoże wału, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa z dotacji celowej na wspófinansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość całkowita zadania wynosi: 14 940 883,80 zł. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi: 3 578 920,00 zł.

Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów

                                                                                                                                               

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr BBF.WR.II.3113.1.3.2020 z dnia 25 marca 2020r. i aneksu nr 2 z dnia 22 grudnia 2020r. na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie do projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021r  i aneksu nr 1  z dnia 10 września  2021r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

 

Rodzaj dotacji : dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów

Wartość finansowania :  2 121 267, 29 zł w tym

2020 rok w kwocie – 1 611 926,98 zł   

2021 rok w kwocie – 509 340,31 zł

Całkowita wartość zadania : 10 961 002,18 zł

Opis zadania :

Lokalizacja inwestycji : Pompownia Arciechów zlokalizowana jest na lewym brzegu Wisły w km 595+200 jej biegu w rejonie ujścia rzeki Jeżówki na gruntach wsi Łady na terenie gm. Iłów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

 

Rola przepompowni:

Zadaniem pompowni jest utrzymanie możliwości regulacji poziomu wody w zlewniach rzeki Jeżówki i Kanału H poprzez utrzymywanie na dopływie do pompowni wody na takim poziomie, aby ograniczyć podczas wezbrań powodziowych negatywne oddziaływanie wód filtrujących przez wały Wisły wód rzeki Jeżówki i Kanału H na tereny użytkowane rolniczo położone na obszarze polderu w dolinie „Iłowsko - Dobrzykowskiej”.

Podstawowym celem projektu było efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym głównie powodziom - i minimalizowanie ich skutków. Dzięki realizacji zadania poprawi się system zarządzania ryzykiem powodziowym na terenach gmin wiejskich doliny „Iłowsko - Dobrzykowskiej” Słubice, Sanniki, Młodzieszyn, Rybno i Iłów wzdłuż rzek Jeżówki, Wisły i Kanału H. Podniesiona zostanie wydajność systemu odprowadzania wód, dzięki któremu w sytuacjach ekstremalnych związanych z nawalnymi deszczami i falami powodziowymi na Wiśle uniknie się podtopień. Projekt wpłynie na poprawę stanu technicznego infrastruktury chroniącej przed podtopieniami i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Działania wpłyną na wzrost bezpieczeństwa powodziowego około 7,5 tys. ludzi zamieszkujących dolinę na powierzchni 12.822 ha.

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Zadanie finansowane na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.06.02.02-28-0001/18-00 z dn. 29.11.2018 r.

Rodzaj dotacji: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa

 

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku  od Mikołajek do Giżycka

 

Wartość finansowania  

Dofinansowanie: 17 357 383, 78 zł

Całkowita wartość: 163 510 253, 00 zł

 

Zadanie ma na celu:

Przebudowa i umocnienie 5 kanałów: Szymońskiego, Mioduńskiego, Tałckiego, Grunwaldzkiego oraz Giżyckiego (Łuczańskiego).  

                                                                                                                        

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap III - remont śluzy

Zadanie finansowane na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.06.02.02-28-0001/20-00 z dn. 31.08.2020 r.

Rodzaj dotacji: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa

 

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap III - remont śluzy "Guzianka I", śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin

 

Wartość finansowania

Dofinansowanie: 16 140 464,72 zł

Całkowita wartość: 110 470 518,60 zł

 

Zadanie ma na celu :

Remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, udrożnienie szlaku wodnego poprzez pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, przebudowa zaplecza technicznego RZGW
w Giżycku i w Mikołajkach, przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra oraz Kanału Węgorzewskiego, ubezpieczenie brzegów rzeki Węgorapa, udrożnienie Kanału Śniardwy-Roś.

„Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie”

Projekt „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” realizowany był w ramach Umowy o dofinansowanie
nr POIS.02.01.00-00-0012/16-00 z dnia 30.11.2016 r., z późniejszymi Aneksami, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektu 11 Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej.

 

Rodzaj dotacji: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego i budżetu państwa

 

Wartość finansowania:

Wysokość dofinansowania Projektu z dotacji celowej budżetu państwa: 5 489 553, 98 zł

Całkowity koszt realizacji Projektu: 36 601 945, 12 zł

 

Zadanie ma na celu:

Celem Projektu było zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych wokół Zbiornika Włocławskiego.

W ramach realizacji Projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu – Liczba wybudowanych jednostek lodołamaczy – 2 sztuki

Wskaźnik rezultatu – Powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji – 101,6 [km2]

 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021r  i aneksu nr 1  z dnia 10 września  2021r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa oraz rezerwa celowa budżetu państwa 

Nazwa zadania: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej

Wartość finansowania:  2 779 500 zł w tym:

2021 rok w kwocie – 1 500 000 zł w tym:

                dotacja celowa – 900 000 zł

                rezerwa celowa – 600 000 zł

2022 rok w kwocie – 1 279 500 zł

Całkowita wartość zadania: 18 530 000  zł

Opis zadania:

Zadanie obejmuje:

 1. Budowę 4 suchych zbiorników retencyjnych, z przegrodami piętrzącymi wyposażonymi w spusty denne. Zadaniem zbiorników jest przejęcie w całości i zretencjonowanie odpływów wywołanych deszczami nawalnymi.
 2. Regulację koryta rzeki Modła w km 8+666 — 8+871 na dł. 205 m, obejmującej odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp, w miejscowości Mychów Kolonia.
 3. Regulację Dopływu spod Mychowa w km 0+000 — 0+084 na długości 84 m, obejmującej odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp w miejscowości Mychów Kolonia.
 4. Przebudowę dwóch przepustów na rzece Modła w km 7+918 i w km 8+837 w miejscowości Mychów Kolonia,
 5. Podwyższenie lewego wału rzeki Modły w km 0+012 — 0+328 za pomocą murku oporowego o wysokości 0,5 m od strony międzywala, na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Efekt inwestycji:

 • zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Bodzechów w oparciu o stworzenie systemu retencji wód z siecią zbiorników z rezerwą przeciwpowodziową, związaną z rozbudową wałów przeciwpowodziowych w ujściowym odcinku rzeki Modły do rzeki Kamiennej.
 • zabezpieczenie powierzchni 192,5 ha gruntów przed powodzią.
 • poprawę stopnia ochrony przeciwpowodziowej dla ok. 2000 mieszkańców miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Bodzechów oraz znajdujących się na terenie tych gmin obiektów mieszkalnych, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.

 

Ubezpieczenie prawego erodowanego brzegu rz. Wisły km 434-435

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/10/01/ZF z dnia 13 października 2021 r.

Rodzaj dotacji: Rezerwa Celowa Budżetu Państwa 

Nazwa zadania: Ubezpieczenie prawego erodowanego brzegu rz. Wisły km 434-435

Wartość finansowania:  8 471 498,57 zł

Całkowita wartość zadania: 8 471 498,57 zł

 

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w  m. Podwierzbie i Kępa Powierzbiańska, gmina Maciejowice, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Postępująca intensywna erozja brzegowa rz. Wisły w km 434+600-435+600 zagrażała stateczności wału przeciwpowodziowego chroniącego Dolinę Maciejowicką, o powierzchni zalewowej ok. 5590 ha. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przed zniszczeniem przyległego wału i poprawa bezpieczeństwa terenów chronionych obwałowaniem. Obecnie na tym odcinku wału trwają prace budowlane w ramach zadania: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900” a planowane jest rozpoczęcie w 2022 zadania: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040-26+900”.

W ramach zadania planowane jest wykonanie  na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w listopadzie 2020 r. przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” Sp. z o.o., ubezpieczenia prawego, erodowanego brzegu, rz. Wisły w km 434+600-435+600 w postaci opaski brzegowej faszynowo-kamiennej o długości 1032 m.

Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje m.in.:

1.pomiary aktualizacyjne w korycie rzeki,

2.roboty przygotowawcze (wycinka powalonych drzew, wycinka krzewów),

3.wykonanie taśmowego materaca faszynowo-kamiennego o gr. 1,0 m i szer. 8,0 oraz 6,0 m,

4.wykonanie robót ziemnych - wykonanie nasypu na geowłókninie,

5.wykonanie narzutu kamiennego i narzutu kamiennego w płotkach na geowłókninie,

6.humusowanie i obsiew.

Efekt inwestycji:

Powstrzymanie erozji brzegowej zagrażającej stateczności wału przeciwpowodziowego chroniącego Dolinę Maciejowicką.

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r.

Rodzaj dotacji: Dotacja Celowa Budżetu Państwa 

Nazwa zadania: Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory

Wartość finansowania:  5 829 604,94 zł

Całkowita wartość zadania: 5 829 604,94  zł

 

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w  m. Kosumce, Dziecinów, Radwanków Szlachecki oraz Radwanków Królewski o gmina Sobienie - Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie.

Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych wału poprzez odbudowę korpusu wału z wyrównaniem niwelety korony
do rzędnych pierwotnych oraz uszczelnieniem korpusu i podłoża.

Prawostronny wał rzeki Wisły w km 459+500 - 474+300 zaliczany jest do II klasy ważności technicznej i stanowi obiekt ochrony przeciwpowodziowej terenów na prawym brzegu Wisły o łącznej powierzchni ok. 3240 ha,  leżących  w gminie Sobienie-Jeziory, pow. otwocki, woj. mazowieckie.

W roku 2021 wykonano przebudowę wału przeciwpowodziowego o dł. 3 678 m tj. w km 23+900-25+900 oraz w km  0+000-1+678.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

 1. Roboty ziemne – zdjęcie ziemi urodzajnej, pozyskanie i transport gruntu, przebudowa korpusu wału do parametrów projektowych,
 2. Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża wału poprzez wykonanie w osi wału przeciwpowodziowego przesłony cementowo-bentonitowej o głębokości 10,00 m i grubości
  40 cm przy użyciu technologii CDMM oraz przy użyciu technologii iniekcji strumieniowej jet-grouting,
 3. Zabezpieczenie korpusu wału siatką stalową przeciw zwierzętom ryjącym,.
 4. Umocnienie biologiczne skarp wału biowłókniną,
 5. Wykonanie przejazdów wałowych o nawierzchni z płyt ażurowych typu IOMB na podsypce cementowo-piaskowej,
 6. Wykonanie schodów skarpowych z krawężników betonowych na skarpie odpowietrznej i odwodnej wału.
 7. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na koronie oraz przy stopie wału,
 8. Montaż znaków hektometrowych,
 9. Roboty wykończeniowe (humusowanie, plantowanie obsiew) ,
 • Koszenie pielęgnacyjne na powierzchni,

 

Efekt inwestycji:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny.

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r.

Rodzaj dotacji: Dotacja Celowa Budżetu Państwa 

Nazwa zadania: Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock

Wartość finansowania:  5 841 745,95 zł

Całkowita wartość zadania: 5 841 745,95 zł

 

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w  m. Glinki gmina Karczew, powiat otwocki, województwo mazowieckie.

Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych wału poprzez odbudowę korpusu wału z wyrównaniem niwelety korony
do rzędnych pierwotnych oraz uszczelnieniem korpusu i podłoża.

Prawostronny wał rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 zaliczany jest do II klasy ważności technicznej
i stanowi obiekt ochrony przeciwpowodziowej terenów na prawym brzegu Wisły leżących w gminie Sobienie-Jeziory, Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock.

W roku 2021 wykonano przebudowę wału przeciwpowodziowego o dł. 3,27 km tj. w km 4+300 -7+570.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

 1. roboty przygotowawcze, w skład których wchodzą m.in.: roboty pomiarowe, wykoszenie porostów
  z korony i skarpy wału (zależnie od potrzeb), zdjęcie humusu, przygotowanie platformy na kronie wału do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej;
 2. wycinka drzew i krzewów,
 3. remont korpusu wału:
 • rozbiórkę korpusu wału do gł. 1,5 m i następnie jego odtworzenie z zagęszczeniem i profilowaniem skarp i korony wału;
 • doszczelnienie korpusu poprzez wykonanie w osi wału przesłony przeciwfiltracyjnej
  z zawiesiny samotwardniejącej wykonanej metodą CDMM lub metodą jet-groutind o grubości min. 40 cm i  głębokości 9,0 m oraz ułożenie geomembrany  o gr. 2 mm;
 • wykonanie zabezpieczenia korpusu wału przed zwierzętami ryjącymi;
 • roboty ziemne na korpusie i koronie wału;
 • umocnienie skarp i korony – humusowanie wraz z obsiewem mieszanką traw;
 1. remont przejazdów wałowych, zjazdów i wjazdów;
 2. remont schodów skarpowych;
 3. montaż słupków kilometrażowych, rogatek oraz słupków ograniczających możliwość wjazdu
  na stopę wału;

 

Efekt inwestycji:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny.

 

Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie

 

znaki strona www

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji: finansowanie ze środków budżetu państwa zadań przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają
z upływem roku budżetowego (Dz. U. 2021 poz. 2407)

Nazwa zadania: Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie

Wartość finansowania:  130 098,26  zł

Całkowita wartość zadania: 14 891 488,14 zł.

 

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w  gminie Lipowiec Kościelny, powiat mławski, województwo mazowieckie

i gminie Iłowo - Osada, powiat działdowski, województwo warmińsko – mazurskie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę istniejącego umocnienia skarpy odwodnej, odmulenie dna zbiornika, remont: zasuw i klap urządzeń upustowych, konstrukcji żelbetowej wieży piętrząco-upustowej, konstrukcji przyczółków elementów upustowych, barierek na koronie zapory, konstrukcji ostrogi i pasów komunikacyjnych, budowę przepławki dla ryb, montaż: łat wodowskazowych, systemu ciągłego pomiaru piętrzenia wody i tablic ostrzegawczych, naprawę i odtworzenie brzegów zbiornika w miejscach, gdzie zostały uszkodzone przez wodę.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji:

Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje część robót budowlanych przygotowanych do wykonania
w ramach ww. inwestycji, tj.: mechaniczną rozbiórkę elementów żelbetowych z umocnienia skarp w ilości 374,00 m3 bet. oraz wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km pozyskanego z umocnienia skarp w ilości 374,00 m3.

 

Efekt inwestycji:

 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego obszarów położonych poniżej zapory,
 • zapobieganie suszy na terenach przyległych,
 • poprawa stanu technicznego budowli,
 • poprawa warunków tlenowych w akwenie i umożliwienie migracji organizmów wodnych,
 • uzyskana możliwość retencjonowania wody w zbiorniku, przy maksymalnym poziomie piętrzenia, do pojemności 761 tys. m3 (przywrócenie obniżonej ze względu na zły stan techniczny pojemności
  o 242,5 tys. m3).