„Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040-26+900

Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych zapewniających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców gminy Maciejowice oraz znajdujących się na terenie gminy szpitali, obiektów zabytkowych, szkół oraz infrastruktury drogowej i kanalizacyjno-sanitarnej w tym ujęć wód podziemnych oraz oczyszczalni ścieków. W obszarze zalewowym doliny występują także tereny leśne.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Obecny stan techniczny tego odcinka wału (wraz z budowlami funkcjonalnie z nim związanymi) nie daje gwarancji właściwej ochrony przeciwpowodziowej ludzi, mienia i upraw rolnych. Parametry korpusu wału - w tym wyniesienie korony, zagęszczenie i szczelność nasypu oraz podłoża - nie spełniają wymogów budowli II klasy ważności w świetle obowiązujących przepisów. Projekt przewiduje wykonanie m. in. robót ziemnych związanych z przebudową korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienia korpusu wału matą bentonitową na jego całej długości oraz wykonanie w stopie skarpy odwodnej przesłony przeciwfiltracyjnej uszczelniającej podłoże wału, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa z dotacji celowej na wspófinansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość całkowita zadania wynosi: 27 913 583,75 zł. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi: 4 278 483,75 zł.

 

„Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900

                                         

29.04.2021 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych w ramach etapu II rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 26,75 km, chroniących Dolinę Maciejowicką o powierzchnię 6 122 ha i zamieszkiwaną przez ponad 7 000 mieszkańców. W etapie II przebudowany zostanie odcinek wału o długości 4 km w km 26+900-30+900.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Obecny stan techniczny tego odcinka wału (wraz z budowlami funkcjonalnie z nim związanymi) nie daje gwarancji właściwej ochrony przeciwpowodziowej ludzi, mienia i upraw rolnych. Parametry korpusu wału - w tym wyniesienie korony, zagęszczenie i szczelność nasypu oraz podłoża - nie spełniają wymogów budowli II klasy ważności w świetle obowiązujących przepisów. Projekt przewiduje wykonanie m. in. robót ziemnych związanych z przebudową korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienia korpusu wału matą bentonitową na jego całej długości oraz wykonanie w stopie skarpy odwodnej przesłony przeciwfiltracyjnej uszczelniającej podłoże wału, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa z dotacji celowej na wspófinansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość całkowita zadania wynosi: 14 940 883,80 zł. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi: 3 578 920,00 zł.

Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów

                                                                                                                                               

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr BBF.WR.II.3113.1.3.2020 z dnia 25 marca 2020r. i aneksu nr 2 z dnia 22 grudnia 2020r. na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie do projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021r  i aneksu nr 1  z dnia 10 września  2021r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

 

Rodzaj dotacji : dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów

Wartość finansowania :  2 121 267, 29 zł w tym

2020 rok w kwocie – 1 611 926,98 zł   

2021 rok w kwocie – 509 340,31 zł

Całkowita wartość zadania : 10 961 002,18 zł

Opis zadania :

Lokalizacja inwestycji : Pompownia Arciechów zlokalizowana jest na lewym brzegu Wisły w km 595+200 jej biegu w rejonie ujścia rzeki Jeżówki na gruntach wsi Łady na terenie gm. Iłów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

 

Rola przepompowni:

Zadaniem pompowni jest utrzymanie możliwości regulacji poziomu wody w zlewniach rzeki Jeżówki i Kanału H poprzez utrzymywanie na dopływie do pompowni wody na takim poziomie, aby ograniczyć podczas wezbrań powodziowych negatywne oddziaływanie wód filtrujących przez wały Wisły wód rzeki Jeżówki i Kanału H na tereny użytkowane rolniczo położone na obszarze polderu w dolinie „Iłowsko - Dobrzykowskiej”.

Podstawowym celem projektu było efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym głównie powodziom - i minimalizowanie ich skutków. Dzięki realizacji zadania poprawi się system zarządzania ryzykiem powodziowym na terenach gmin wiejskich doliny „Iłowsko - Dobrzykowskiej” Słubice, Sanniki, Młodzieszyn, Rybno i Iłów wzdłuż rzek Jeżówki, Wisły i Kanału H. Podniesiona zostanie wydajność systemu odprowadzania wód, dzięki któremu w sytuacjach ekstremalnych związanych z nawalnymi deszczami i falami powodziowymi na Wiśle uniknie się podtopień. Projekt wpłynie na poprawę stanu technicznego infrastruktury chroniącej przed podtopieniami i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Działania wpłyną na wzrost bezpieczeństwa powodziowego około 7,5 tys. ludzi zamieszkujących dolinę na powierzchni 12.822 ha.

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Zadanie finansowane na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.06.02.02-28-0001/18-00 z dn. 29.11.2018 r.

Rodzaj dotacji: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa

 

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku  od Mikołajek do Giżycka

 

Wartość finansowania  

Dofinansowanie: 17 357 383, 78 zł

Całkowita wartość: 163 510 253, 00 zł

 

Zadanie ma na celu:

Przebudowa i umocnienie 5 kanałów: Szymońskiego, Mioduńskiego, Tałckiego, Grunwaldzkiego oraz Giżyckiego (Łuczańskiego).  

                                                                                                                        

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap III - remont śluzy

Zadanie finansowane na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.06.02.02-28-0001/20-00 z dn. 31.08.2020 r.

Rodzaj dotacji: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa

 

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap III - remont śluzy "Guzianka I", śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin

 

Wartość finansowania

Dofinansowanie: 16 140 464,72 zł

Całkowita wartość: 110 470 518,60 zł

 

Zadanie ma na celu :

Remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, udrożnienie szlaku wodnego poprzez pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, przebudowa zaplecza technicznego RZGW
w Giżycku i w Mikołajkach, przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra oraz Kanału Węgorzewskiego, ubezpieczenie brzegów rzeki Węgorapa, udrożnienie Kanału Śniardwy-Roś.

„Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie”

Projekt „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” realizowany był w ramach Umowy o dofinansowanie
nr POIS.02.01.00-00-0012/16-00 z dnia 30.11.2016 r., z późniejszymi Aneksami, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektu 11 Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej.

 

Rodzaj dotacji: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego i budżetu państwa

 

Wartość finansowania:

Wysokość dofinansowania Projektu z dotacji celowej budżetu państwa: 5 489 553, 98 zł

Całkowity koszt realizacji Projektu: 36 601 945, 12 zł

 

Zadanie ma na celu:

Celem Projektu było zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych wokół Zbiornika Włocławskiego.

W ramach realizacji Projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu – Liczba wybudowanych jednostek lodołamaczy – 2 sztuki

Wskaźnik rezultatu – Powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji – 101,6 [km2]

 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/01/ZF z dnia 14 czerwca 2021r  i aneksu nr 1  z dnia 10 września  2021r. na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa oraz rezerwa celowa budżetu państwa 

Nazwa zadania: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej

Wartość finansowania:  2 779 500 zł w tym:

2021 rok w kwocie – 1 500 000 zł w tym:

                dotacja celowa – 900 000 zł

                rezerwa celowa – 600 000 zł

2022 rok w kwocie – 1 279 500 zł

Całkowita wartość zadania: 18 530 000  zł

Opis zadania:

Zadanie obejmuje:

 1. Budowę 4 suchych zbiorników retencyjnych, z przegrodami piętrzącymi wyposażonymi w spusty denne. Zadaniem zbiorników jest przejęcie w całości i zretencjonowanie odpływów wywołanych deszczami nawalnymi.
 2. Regulację koryta rzeki Modła w km 8+666 — 8+871 na dł. 205 m, obejmującej odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp, w miejscowości Mychów Kolonia.
 3. Regulację Dopływu spod Mychowa w km 0+000 — 0+084 na długości 84 m, obejmującej odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp w miejscowości Mychów Kolonia.
 4. Przebudowę dwóch przepustów na rzece Modła w km 7+918 i w km 8+837 w miejscowości Mychów Kolonia,
 5. Podwyższenie lewego wału rzeki Modły w km 0+012 — 0+328 za pomocą murku oporowego o wysokości 0,5 m od strony międzywala, na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Efekt inwestycji:

 • zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Bodzechów w oparciu o stworzenie systemu retencji wód z siecią zbiorników z rezerwą przeciwpowodziową, związaną z rozbudową wałów przeciwpowodziowych w ujściowym odcinku rzeki Modły do rzeki Kamiennej.
 • zabezpieczenie powierzchni 192,5 ha gruntów przed powodzią.
 • poprawę stopnia ochrony przeciwpowodziowej dla ok. 2000 mieszkańców miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Bodzechów oraz znajdujących się na terenie tych gmin obiektów mieszkalnych, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.

 

Ubezpieczenie prawego erodowanego brzegu rz. Wisły km 434-435

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/10/01/ZF z dnia 13 października 2021 r.

Rodzaj dotacji: Rezerwa Celowa Budżetu Państwa 

Nazwa zadania: Ubezpieczenie prawego erodowanego brzegu rz. Wisły km 434-435

Wartość finansowania:  8 471 498,57 zł

Całkowita wartość zadania: 8 471 498,57 zł

 

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w  m. Podwierzbie i Kępa Powierzbiańska, gmina Maciejowice, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Postępująca intensywna erozja brzegowa rz. Wisły w km 434+600-435+600 zagrażała stateczności wału przeciwpowodziowego chroniącego Dolinę Maciejowicką, o powierzchni zalewowej ok. 5590 ha. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przed zniszczeniem przyległego wału i poprawa bezpieczeństwa terenów chronionych obwałowaniem. Obecnie na tym odcinku wału trwają prace budowlane w ramach zadania: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900” a planowane jest rozpoczęcie w 2022 zadania: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040-26+900”.

W ramach zadania planowane jest wykonanie  na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w listopadzie 2020 r. przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” Sp. z o.o., ubezpieczenia prawego, erodowanego brzegu, rz. Wisły w km 434+600-435+600 w postaci opaski brzegowej faszynowo-kamiennej o długości 1032 m.

Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje m.in.:

1.pomiary aktualizacyjne w korycie rzeki,

2.roboty przygotowawcze (wycinka powalonych drzew, wycinka krzewów),

3.wykonanie taśmowego materaca faszynowo-kamiennego o gr. 1,0 m i szer. 8,0 oraz 6,0 m,

4.wykonanie robót ziemnych - wykonanie nasypu na geowłókninie,

5.wykonanie narzutu kamiennego i narzutu kamiennego w płotkach na geowłókninie,

6.humusowanie i obsiew.

Efekt inwestycji:

Powstrzymanie erozji brzegowej zagrażającej stateczności wału przeciwpowodziowego chroniącego Dolinę Maciejowicką.

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r.

Rodzaj dotacji: Dotacja Celowa Budżetu Państwa 

Nazwa zadania: Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory

Wartość finansowania:  5 829 604,94 zł

Całkowita wartość zadania: 5 829 604,94  zł

 

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w  m. Kosumce, Dziecinów, Radwanków Szlachecki oraz Radwanków Królewski o gmina Sobienie - Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie.

Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych wału poprzez odbudowę korpusu wału z wyrównaniem niwelety korony
do rzędnych pierwotnych oraz uszczelnieniem korpusu i podłoża.

Prawostronny wał rzeki Wisły w km 459+500 - 474+300 zaliczany jest do II klasy ważności technicznej i stanowi obiekt ochrony przeciwpowodziowej terenów na prawym brzegu Wisły o łącznej powierzchni ok. 3240 ha,  leżących  w gminie Sobienie-Jeziory, pow. otwocki, woj. mazowieckie.

W roku 2021 wykonano przebudowę wału przeciwpowodziowego o dł. 3 678 m tj. w km 23+900-25+900 oraz w km  0+000-1+678.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

 1. Roboty ziemne – zdjęcie ziemi urodzajnej, pozyskanie i transport gruntu, przebudowa korpusu wału do parametrów projektowych,
 2. Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża wału poprzez wykonanie w osi wału przeciwpowodziowego przesłony cementowo-bentonitowej o głębokości 10,00 m i grubości
  40 cm przy użyciu technologii CDMM oraz przy użyciu technologii iniekcji strumieniowej jet-grouting,
 3. Zabezpieczenie korpusu wału siatką stalową przeciw zwierzętom ryjącym,.
 4. Umocnienie biologiczne skarp wału biowłókniną,
 5. Wykonanie przejazdów wałowych o nawierzchni z płyt ażurowych typu IOMB na podsypce cementowo-piaskowej,
 6. Wykonanie schodów skarpowych z krawężników betonowych na skarpie odpowietrznej i odwodnej wału.
 7. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na koronie oraz przy stopie wału,
 8. Montaż znaków hektometrowych,
 9. Roboty wykończeniowe (humusowanie, plantowanie obsiew) ,
 • Koszenie pielęgnacyjne na powierzchni,

 

Efekt inwestycji:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny.

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r.

Rodzaj dotacji: Dotacja Celowa Budżetu Państwa 

Nazwa zadania: Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock

Wartość finansowania:  5 841 745,95 zł

Całkowita wartość zadania: 5 841 745,95 zł

 

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w  m. Glinki gmina Karczew, powiat otwocki, województwo mazowieckie.

Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych wału poprzez odbudowę korpusu wału z wyrównaniem niwelety korony
do rzędnych pierwotnych oraz uszczelnieniem korpusu i podłoża.

Prawostronny wał rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 zaliczany jest do II klasy ważności technicznej
i stanowi obiekt ochrony przeciwpowodziowej terenów na prawym brzegu Wisły leżących w gminie Sobienie-Jeziory, Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock.

W roku 2021 wykonano przebudowę wału przeciwpowodziowego o dł. 3,27 km tj. w km 4+300 -7+570.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

 1. roboty przygotowawcze, w skład których wchodzą m.in.: roboty pomiarowe, wykoszenie porostów
  z korony i skarpy wału (zależnie od potrzeb), zdjęcie humusu, przygotowanie platformy na kronie wału do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej;
 2. wycinka drzew i krzewów,
 3. remont korpusu wału:
 • rozbiórkę korpusu wału do gł. 1,5 m i następnie jego odtworzenie z zagęszczeniem i profilowaniem skarp i korony wału;
 • doszczelnienie korpusu poprzez wykonanie w osi wału przesłony przeciwfiltracyjnej
  z zawiesiny samotwardniejącej wykonanej metodą CDMM lub metodą jet-groutind o grubości min. 40 cm i  głębokości 9,0 m oraz ułożenie geomembrany  o gr. 2 mm;
 • wykonanie zabezpieczenia korpusu wału przed zwierzętami ryjącymi;
 • roboty ziemne na korpusie i koronie wału;
 • umocnienie skarp i korony – humusowanie wraz z obsiewem mieszanką traw;
 1. remont przejazdów wałowych, zjazdów i wjazdów;
 2. remont schodów skarpowych;
 3. montaż słupków kilometrażowych, rogatek oraz słupków ograniczających możliwość wjazdu
  na stopę wału;

 

Efekt inwestycji:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny.

 

Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie

 

znaki strona www

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji: finansowanie ze środków budżetu państwa zadań przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają
z upływem roku budżetowego (Dz. U. 2021 poz. 2407)

Nazwa zadania: Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie

Wartość finansowania:  130 098,26  zł

Całkowita wartość zadania: 14 891 488,14 zł.

 

Opis zadania:

Inwestycja zlokalizowana jest w  gminie Lipowiec Kościelny, powiat mławski, województwo mazowieckie

i gminie Iłowo - Osada, powiat działdowski, województwo warmińsko – mazurskie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę istniejącego umocnienia skarpy odwodnej, odmulenie dna zbiornika, remont: zasuw i klap urządzeń upustowych, konstrukcji żelbetowej wieży piętrząco-upustowej, konstrukcji przyczółków elementów upustowych, barierek na koronie zapory, konstrukcji ostrogi i pasów komunikacyjnych, budowę przepławki dla ryb, montaż: łat wodowskazowych, systemu ciągłego pomiaru piętrzenia wody i tablic ostrzegawczych, naprawę i odtworzenie brzegów zbiornika w miejscach, gdzie zostały uszkodzone przez wodę.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji:

Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje część robót budowlanych przygotowanych do wykonania
w ramach ww. inwestycji, tj.: mechaniczną rozbiórkę elementów żelbetowych z umocnienia skarp w ilości 374,00 m3 bet. oraz wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km pozyskanego z umocnienia skarp w ilości 374,00 m3.

 

Efekt inwestycji:

 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego obszarów położonych poniżej zapory,
 • zapobieganie suszy na terenach przyległych,
 • poprawa stanu technicznego budowli,
 • poprawa warunków tlenowych w akwenie i umożliwienie migracji organizmów wodnych,
 • uzyskana możliwość retencjonowania wody w zbiorniku, przy maksymalnym poziomie piętrzenia, do pojemności 761 tys. m3 (przywrócenie obniżonej ze względu na zły stan techniczny pojemności
  o 242,5 tys. m3).