FE POIS poziom pl 1 rgb

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykonanie dokumentacji niezbędnej  do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących  realizacji zadań publicznych PGW WP  w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki”.

Podstawowe informacje o projekcie

Tytuł projektu: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW WP w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0005/23

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji zasobu budynków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Projekt przygotowawczy będzie stanowił etap pierwszy i obejmował wykonanie audytów efektywności energetycznej 69 budynków na terenie 8 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących wskaźników:

Wskaźniki produktu istotne dla celów inwestycji,  które zostaną osiągnięte do 2023 roku:

Liczba obiektów, dla których wykonano dokumentację inwestycyjną niezbędną do termomodernizacji - 69 szt.                                                                                                                              

Lokalizacja projektu: 69 budynków na terenie 8 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Zakres rzeczowy

Zadanie 1: Wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW Wody Polskie w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej. Wykonanie dokumentacji - audytów efektywności energetycznej, planowany czas realizacji: 25.04.2023 - 31.12.2023.

Wartość projektu: 58 5603,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 58 5603,00 PLN
FE IS RGB 1

Projekt „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” realizowany był w ramach Umowy o dofinansowanie
nr POIS.02.01.00-00-0012/16-00 z dnia 30.11.2016 r., z późniejszymi Aneksami, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektu 11 Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej.

Celem Projektu było zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych wokół Zbiornika Włocławskiego.

W ramach realizacji Projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu – Liczba wybudowanych jednostek lodołamaczy – 2 sztuki

Wskaźnik rezultatu – Powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji – 101,6 [km2]

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 36.601.945,12 PLN

Wysokość dofinansowania Projektu tytułem płatności wyniosła 31.107.471,14 PLN

 

Zakres rzeczowy Projektu obejmował:

  • opracowanie analizy technicznej do budowy lodołamaczy, Studium Wykonalności, Wniosku o dofinansowanie i dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy
    o dofinansowanie Projektu,
  • nadzór Inżyniera Kontraktu pełniony przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą
    w Gdańsku nad zaprojektowaniem i wybudowaniem lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego,
  • prace związane z zaprojektowaniem, wybudowaniem i dostawą wraz z wyposażeniem ruchomym lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego prowadzone przez Stocznię Koźle Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
  • działania informacyjno-promocyjne tj. przeprowadzenie konkursu „Kto przełamie lód” na nazwy lodołamaczy, konferencja online na zakończenie Projektu https://budowa2lodolamaczy.pl
  • zakup dwóch samochodów do obsługi technicznej lodołamaczy,
  • wydatki osobowe tj. wynagrodzenia oraz szkolenia pracowników Jednostki Realizującej Projekt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub