aleksandrowtttttt

30 czerwca, we wtorek, w Aleksandrowie Kujawskim Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zorganizował spotkanie dla interesariuszy, którzy popierają budowę nowego stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie. Zaproszeni zostali: Wody Polskie, Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”, Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego i Stowarzyszenie Eko.

Spotkanie otworzył Ryszard Borowski, Przewodniczący Zarządu ZGZK: Wszyscy czekamy na Zbiornik Siarzewo, żeby pomóc rolnictwu i żeby ochronić region przed powodzią. Najważniejsze, żeby przygotować inwestycję, która jest wspólnym interesem wszystkich, nie tylko rządu, ale i mieszkańców i gmin. Jest ona bardzo oczekiwana przez lokalną społeczność.

Krzysztof Wrzosek z Biura Projektów Strategicznych w Wodach Polskich opowiedział o projekcie i zbiorniku, który jest przykładem rozwiązań prośrodowiskowych. Budowa zbiornika realizuje ważne cele: stabilizuje konstrukcję istniejącego SW Włocławek, wpływa na zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, poprawia bezpieczeństwo energetyczne i przyczynia się do redukcji emisji CO2 (elektrownia wodna), wpływa na rozwój żeglugi, uatrakcyjnia turystycznie region. Zbiornik będzie miał charakter rzeczny i będzie miał zachowany naturalny przepływ.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie Wody Polskie zapewniła, że jest duża wola, żeby przyspieszyć prace. Cieszymy się, że są organizacje, które wspierają budowę SW Siarzewo, a głos lokalny jest bardzo ważny.

Budowa SW Siarzewo jest dla regionu bardzo ważną i oczekiwaną inwestycją. Do tej pory najchętniej o inwestycji wypowiadali się jej przeciwnicy. Jednak głos sprzeciwu nie jest jedynym głosem w tej sprawie i nie wyraża opinii całego społeczeństwa, czy nawet społeczności lokalnej. Liczne głosy poparcia (zebrano ponad 100 tys. podpisów popierających jak najszybszą budowę stopnia wodnego), do tej pory były pominięte, zaczynają być słyszalne i wreszcie będą miały oddźwięk, a także będą konstruktywnym i prorozwojowym aspektem w przygotowywaniu inwestycji. Spotkanie zakończyło się podpisaniem wniosku o przystąpienie do procedury w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, by tym samym móc w sposób formalny wyrazić poparcie dla inwestycji.