Podtopienia w gminie Ozorków - rzeka Bzura 

19 października: Sytuacja jest stabilna. Woda w Bzurze i kanale przy oczyszczalni opadła. Urządzenia są sprawne technicznie i działają bez zarzutu, ścieki są oczyszczane. Na terenie samej oczyszczalni występują niewielkie podtopienia, jednakże nie mają one wpływu na działalność obiektu. Woda z podtopień musi wyparować bądź wsiąknąć w glebę.

18 października: Woda opadła do bezpiecznego poziomu, obecnie teren oczyszczalni nie jest podtopiony. Obserwuje się jedynie niewielkie podtopienia z jednej strony oczyszczalni na lokalnych łąkach. Praca urządzeń bez zarzutu, ścieki komunalne są oczyszczane. Obecnie nie notuje się opadów atmosferycznych.

17 października: Poziom wody na terenie OPK Sp. z o.o. opadł, jednak nadal budynek i grunty na terenie obiektu są podtopione. Praca urządzeń odbywa się na chwilę obecną bez problemów i ścieki są oczyszczane.

16 października: W Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. zostalo przywrócone zasilanie i tym samym praca urządzeń jest możliwa. Obecnie ścieki są oczyszczane. Woda na terenie oczyszczalni opadła o około 5 cm. Pracownicy Wód Polskich pozostają w stałym kontakcie z operatorami oczyszczalni ścieków.

15 października: Informujemy, że w rejonie Bzury, w miejscowości Cedrowice Parcela w gm. Ozorków podtopieniu uległa oczyszczalnia ścieków Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Aby zachować bezpieczeństwo urządzeń oczyszczalni i pracowników, wyłączono zasilanie elektryczne w oczyszczalni. Aktualnie ścieki nie są oczyszczane. O sytuacji zostali poinformowani: Wody Polskie, Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pracownicy Wód Polskich byli na miejscu podtopień, nadal będą monitorować sytuację. Podtopienia są wynikiem intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniach 12-13 października br.

 

Informacja na 21 października br.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich i niskich. Na dziewięciu stacjach wodowskazowych zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (Kazanów (rz. Iłżanka), Białobrzegi (rz. Pilica), Januszewice (rz. Czarna-Włoszczowska), Szreńsk (rz. Mławka), Kwiatkówek (rz. Bzura), Żuków (rz. Bzura), Bielawy (rz. Mroga), Kęszyce (rz. Rawka), Krubice (rz. Utrata)) . Nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Dęblina spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, od Gusina do Warszawy-Bulwary stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich (stacja Warszawa-Bulwary), od Modlina do Kępy Polskiej spadki stanu wody w strefie stanów wysokich i na granicy strefy stanów wysokich i średnich (stacja Modlin), na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów wysokich. Na stacji Zawichost prognozowany spadek stanu wody do strefy stanów średnich w późnych godzinach popołudniowych, natomiast na stacji Annopol w godzinach wieczornych. Aktualnie kulminacja wezbrania przechodzi przez profil Stopnia Wodnego we Włocławku. Po wyprzedzającym obniżeniu rzędnej piętrzenia, następuje przepuszczanie wód wezbraniowych przepływem rzędu 1830-1860 m/s, ze średnim godzinowym przyrostem rzędnej wody górnej ok. 1,25 cm/s, co przekłada się na zredukowanie przepływu średnio o 250 m/s. Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody, na większości ciekach o tendencji spadkowej, w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie niskich. Na stacjach Kazanów na Iłżance, Białobrzegi na Pilicy, Januszewice na Czarnej-Włoszczowskiej, Kwiatkówek i Żuków na Bzurze, Bielawy na Mrodze, Kęszyce na Rawce oraz Krubice na Utracie stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać, nie prognozuje się przekroczenia stanu alarmowego. Na stacji Piaseczno 2 na Jeziorce wahania stanu wody w pobliżu stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów średnich, lokalnie wahania (stacja Orzechowo). Na dopływach przewiduje się niewielkie wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich. Na stacji Szreńsk na Mławce stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów średnich.

Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W związku z intensywnymi opadami deszczu i podniesieniem poziomu wody w Wiśle zdemontowany został most tymczasowy z rurociągiem awaryjnym przesyłającym ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka. Sytuacja na rzece pod kątem zanieczyszczeń będzie nadal monitorowana.

 

Informacja na 20 października br.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich i niskich. Na dziesięciu stacjach wodowskazowych zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (Zawichost (rz. Wisła), Kazanów (rz. Iłżanka), Białobrzegi (rz. Pilica), Januszewice (rz. Czarna-Włoszczowska), Piaseczno 2 (rz. Jeziorka), Szreńsk (rz. Mławka), Kwiatkówek (rz. Bzura), Żuków (rz. Bzura), Bielawy (rz. Mroga), Kęszyce (rz. Rawka))  i na jednej stacji stanu alarmowego (Krubice (rz. Utrata)).

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Annopola spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, od Puław-Azoty do Dęblina stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów wysokich, od Gusina do Modlina spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, od Wychódźca do Kępy Polskiej początkowe niewielkie wzrosty, następnie po osiągnięciu kulminacji niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów wysokich. Na stacji Zawichost spadek stanu wody poniżej stanu ostrzegawczego prognozowany jest na godziny popołudniowe. Na stacji Warszawa-Bulwary możliwy spadek stanu wody do strefy stanów średnich w godzinach nocnych.  Kulminacja wezbrania przechodzi aktualnie przez profil wodowskazowy Modlin. Na stacjach Wychódźc i Wyszogród kulminacja fali wezbraniowej spodziewana jest na godziny popołudniowe, natomiast na stacji Kępa Polska na późne godziny wieczorne. Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich i niskich. Na stacji Krubice na Utracie spadek stanu wody poniżej stanu alarmowego spodziewany jest na godziny popołudniowe. Na stacjach Kazanów na Iłżance, Białobrzegi na Pilicy, Januszewice na Czarnej-Włoszczowskiej, Piaseczno 2 na Jeziorce, Kwiatkówek i Żuków na Bzurze oraz Bielawy na Mrodze stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać, nie prognozuje się przekroczenia stanu alarmowego. Na stacji Kęszyce na Rawce wahania stanu wody na granicy stanu ostrzegawczego. Na stacji Kłudzice na Luciąży wahania stanu wody w pobliżu stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów średnich, lokalnie wahania (stacja Orzechowo). Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich. Na stacji Szreńsk na Mławce tendencja spadkowa, stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów średnich.

Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W związku z intensywnymi opadami deszczu i podniesieniem poziomu wody w Wiśle zdemontowany został most tymczasowy z rurociągiem awaryjnym przesyłającym ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka. Sytuacja na rzece pod kątem zanieczyszczeń będzie nadal monitorowana.

 

Informacja na 19 października br.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich i niskich. Na dziesięciu stacjach wodowskazowych zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (Zawichost (rz. Wisła), Kazanów (rz. Iłżanka), Białobrzegi (rz. Pilica), Januszewice (rz. Czarna-Włoszczowska), Kłudzice (rz. Luciąża), Piaseczno 2 (rz. Jeziorka), Szreńsk (rz. Mławka), Kwiatkówek (rz. Bzura), Żuków (rz. Bzura), Bielawy (rz. Mroga))  i na jednej stacji stanu alarmowego (Krubice (rz. Utrata)).

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Annopola niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich, od Puław-Azoty do Gusina spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, na stacjach Warszawa-Nadwilanówka i Warszawa-Bulwary początkowe niewielkie wzrosty, następnie po osiągnięciu kulminacji niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, od Modlina do Kępy Polskiej wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich, na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów wysokich. Na stacji Zawichost przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać. Kulminacja wezbrania przechodzi aktualnie przez profil wodowskazowy Gusin. Na stacjach Warszawa-Nadwilanówka i Warszawa-Bulwary kulminacja fali wezbraniowej spodziewana jest na późne godziny popołudniowe. 

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów średnich, lokalnie wahania (stacja Orzechowo). Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich. Na stacji Szreńsk na Mławce tendencja spadkowa, stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów średnich.

Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W związku z intensywnymi opadami deszczu i podniesieniem poziomu wody w Wiśle zdemontowany został most tymczasowy z rurociągiem awaryjnym przesyłającym ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka. Sytuacja na rzece pod kątem zanieczyszczeń będzie nadal monitorowana.

 

Informacja na 18 października br.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów wysokich i średnich. Na dziewięciu stacjach wodowskazowych zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (Zawichost (rz. Wisła), Puławy-Azoty (rz. Wisła), Kazanów (rz. Iłżanka), Januszewice (rz. Czarna-Włoszczowska), Kłudzice (rz. Luciąża), Piaseczno 2 (rz. Jeziorka), Szreńsk (rz. Mławka), Kwiatkówek (rz. Bzura), Żuków (rz. Bzura) i na dwóch stacjach stanu alarmowego Krubice (rz. Utrata) i Bielawy (rz. Mroga)).

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Puław-Azoty spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, na stacji Dęblin niewielkie wzrosty a następnie spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, od Gusina do Kępy Polskiej wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich i średnich (stacje Modlin, Wyszogród i Kępa Polska), na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich. Na stacji Zawichost przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać. Kulminacja wezbrania przechodzi aktualnie przez profil wodowskazowy Puławy-Azoty, w godzinach wieczornych prognozowany spadek stanu wody poniżej stanu ostrzegawczego. Na stacji Dęblin kulminacja fali wezbraniowej spodziewana jest na godziny popołudniowe w okolicy stanu ostrzegawczego. Na stacji Wyszogród spodziewane jest przekroczenie strefy stanów wysokich w godzinach porannych, na stacji Kępa Polska w godzinach popołudniowych, natomiast na stacji Modlin w godzinach nocnych. Na stacji Włocławek możliwość przekroczenia strefy stanów wysokich w późnych godzinach popołudniowych.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich. Na stacjach Bielawy na Mrodze oraz Krubice na Utracie stan wody powyżej stanu alarmowego będzie się utrzymywać. Na stacjach Kazanów na Iłżance, Januszewice na Czarnej-Włoszczowskiej, Piaseczno 2 na Jeziorce, Kwiatkówek i Żuków na Bzurze stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać, nie prognozuje się przekroczenia stanu alarmowego. Na stacji Kłudzice na Luciąży wahania na granicy stanu ostrzegawczego. Na stacjach Wąsosz i Białobrzegi na Pilicy wahania stanu wody w okolicy stanu ostrzegawczego, z możliwością jego przekroczenia w ciągu dnia.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów średnich, lokalnie wzrosty (stacja Orzechowo). Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich i średnich. Na stacji Szreńsk na Mławce stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać, na chwilę obecną nie prognozuje się przekroczenia stanu alarmowego.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów średnich.

Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W związku z intensywnymi opadami deszczu i podniesieniem poziomu wody w Wiśle zdemontowany został most tymczasowy z rurociągiem awaryjnym przesyłającym ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka. Sytuacja na rzece pod kątem zanieczyszczeń będzie nadal monitorowana.

 

Informacja na 17 października br.

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie niskich. Na sześciu stacjach wodowskazowych (Zawichost (rz. Wisła), Kazanów (rz. Iłżanka), Januszewice (rz. Czarna-Włoszczowska), Piaseczno 2 (rz. Jeziorka), Szreńsk (rz. Mławka), Kwiatkówek (rz. Bzura) zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego i na dwóch stacjach stanu alarmowego (Krubice (rz. Utrata) i Bielawy (rz. Mroga)).

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Annopola spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, od Puław-Azoty do Kępy Polskiej wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich (stacje Puławy-Azoty, Dęblin i Gusin) i na granicy strefy stanów średnich i wysokich (stacja Warszawa-Nadwilanówka), na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich. Na stacji Zawichost przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać. Kulminacja wezbrania przechodzi aktualnie przez profil wodowskazowy Annopol. Na stacji Puławy-Azoty w ciągu dnia możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego, kulminacja fali wezbraniowej spodziewana jest na godziny wczesno poranne w dniu jutrzejszym.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich i niskich. Na stacjach Bielawy na Mrodze oraz Krubice na Utracie stan wody powyżej stanu alarmowego będzie się utrzymywać. Na stacjach Kazanów na Iłżance, Januszewice na Czarnej-Włoszczowskiej oraz Piaseczno 2 na Jeziorce stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać, nie prognozuje się przekroczenia stanu alarmowego. Na stacji Kwiatkówek na Bzurze wahania w okolicy stanu alarmowego z możliwością jego przekroczenia w ciągu dnia. Na stacjach Wąsosz i Białobrzegi na Pilicy oraz Żuków na Bzurze wahania stanu wody w okolicy stanu ostrzegawczego, z możliwością jego przekroczenia w ciągu dnia.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wzrosty (stacja Orzechowo). Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich i średnich. Na stacji Szreńsk na Mławce stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać, na chwilę obecną nie prognozuje się przekroczenia stanu alarmowego.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich.

Miejscami, szczególnie na mniejszych ciekach, możliwe wzrosty spowodowane spływem wód opadowych. Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W związku z intensywnymi opadami deszczu i podniesieniem poziomu wody w Wiśle zdemontowany został most tymczasowy z rurociągiem awaryjnym przesyłającym ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka. Sytuacja na rzece pod kątem zanieczyszczeń będzie nadal monitorowana.

 

Informacja na 16 października br.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie niskich. Na dziewięciu stacjach wodowskazowych zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (Zawichost (rz. Wisła), Wąchock (rz. Kamienna), Kazanów (rz. Iłżanka), Wąsocz (rz. Pilica), Januszewice (rz. Czarna-Włoszczowska), Piaseczno 2 (rz. Jeziorka), Szreńsk (rz. Mławka), Kwiatkówek (rz. Bzura), Krubice (rz. Utrata))  i na jednej stacji stanu alarmowego (Bielawy (rz. Mroga)).

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: na stacji Zawichost niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich, od Annopola do Kępy Polskiej wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich (stacje Annopol, Puławy-Azoty i Dęblin) oraz na granicy strefy stanów niskich i średnich (stacja Warszawa-Bulwary), na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich. Na stacji Zawichost maksimum obecnej fali wezbraniowej prognozowane jest na godziny wieczorne, przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać. Na stacji Gusin przekroczenie strefy stanów wysokich prognozowane jest na godziny wczesno poranne w dniu jutrzejszym. Na stacji Annopol kulminacja fali wezbraniowej spodziewana jest na godziny nocne.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich i niskich. Na stacji Bielawy na Mrodze stan wody powyżej stanu alarmowego będzie się utrzymywać. Na stacjach Wąchock na Kamiennej, Kazanów na Iłżance, Januszewice na Czarnej-Włoszczowskiej, Piaseczno 2 na Jeziorce oraz Kwiatkówek na Bzurze stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać, nie prognozuje się przekroczenia stanu alarmowego. Na stacji Krubice na Utracie możliwość przekroczenia stanu alarmowego w ciągu dnia. Na stacji Wąsosz na Pilicy spadek stanu wody poniżej stanu ostrzegawczego prognozowany jest na godziny wieczorne.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich. Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich i średnich. Na stacji Szreńsk na Mławce stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać, na chwilę obecną nie prognozuje się przekroczenia stanu alarmowego.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich.

Miejscami, szczególnie na mniejszych ciekach, możliwe wzrosty spowodowane spływem wód opadowych. Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W związku z intensywnymi opadami deszczu i podniesieniem poziomu wody w Wiśle na 16 października br. zaplanowany jest demontaż przeprawy mostowej, rurociąg awaryjny przesyłający ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka został zdemontowany. Sytuacja na rzece pod kątem zanieczyszczeń będzie nadal monitorowana.

 

Informacja na 15 października br.

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie niskich. Na dziesięciu stacjach wodowskazowych zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (Zawichost (rz. Wisła), Bzin (rz. Kamienna), Wąchock (rz. Kamienna), Kazanów (rz. Iłżanka),Wąsocz (rz. Pilica), Januszewice (rz. Czarna-Włoszczowska), Piaseczno 2 (rz. Jeziorka), Szreńsk (rz. Mławka), Kwiatkówek (rz. Bzura), Krubice (rz. Utrata)) i na jednej stacji stanu alarmowego (Bielawy (rz. Mroga)).

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Kępy Polskiej wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich (stacje Zawichost i Annopol) oraz niskich (stacja Warszawa-Bulwary), na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich. Na stacji Zawichost przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać. Na stacji Puławy-Azoty przekroczenie strefy stanów wysokich prognozowane jest na godziny wieczorne, natomiast na stacji Dęblin przekroczenie strefy stanów wysokich spodziewane jest na godziny poranne w dniu jutrzejszym.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody, na większości cieków o tendencji wzrostowej, w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich i niskich. Na stacji Bielawy na Mrodze stan wody powyżej stanu alarmowego będzie się utrzymywać. Na stacjach Bzin i Wąchock na Kamiennej, Kazanów na Iłżance, Wąsosz na Pilicy, Januszewice na Czarnej-Włoszczowskiej, Piaseczno 2 na Jeziorce, Kwiatkówek na Bzurze oraz Krubice na Utracie stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać, nie prognozuje się przekroczenia stanu alarmowego. Na stacji Kłudzice na Luciąży wahania stanu wody w pobliżu stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie niewielkie wahania w strefie stanów średnich (stacja Orzechowo). Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na stacji Szreńsk na Mławce stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać, na chwilę obecną nie prognozuje się przekroczenia stanu alarmowego.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich.

Miejscami, szczególnie na mniejszych ciekach, możliwe wzrosty spowodowane spływem wód opadowych.

Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W związku z intensywnymi opadami deszczu i podniesieniem poziomu wody w Wiśle na 16 października br. zaplanowany jest demontaż przeprawy mostowej, po której prowadzony jest rurociąg awaryjny przesyłający ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka. Sytuacja na rzece pod kątem zanieczyszczeń będzie nadal monitorowana.

 

Informacja na 14 października br.

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na 35 stacjach opadowych.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich. Na siedmiu stacjach wodowskazowych zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego: Wąchock (rz. Kamienna), Kazanów (rz. Iłżanka),Wąsocz (rz. Pilica), Januszewice (rz. Czarna-Włoszczowska), Szreńsk (rz. Mławka), Bielawy (rz. Mroga), Krubice (rz. Utrata).

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Kępy Polskiej wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich (stacja Warszawa-Bulwary) i na granicy strefy stanów średnich i niskich (stacje Puławy-Azoty, Gusin, Modlin), na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich. Na stacji Zawichost przekroczenie strefy stanów wysokich prognozowane jest na godziny wieczorne, natomiast stanu ostrzegawczego na godziny poranne w dniu jutrzejszym. Na stacji Annopol spodziewane przekroczenie strefy stanów wysokich w godzinach nocnych.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody, na większości cieków o tendencji wzrostowej, w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie niskich. Na stacjach Wąchock na Kamiennej, Kazanów na Iłżance, Wąsosz na Pilicy i Krubice na Utracie stan wody powyżej stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać. Na stacji Bielawy na Mrodze spodziewane jest przekroczenie stanu alarmowego w godzinach popołudniowych. Na stacji Piaseczno 2 na Jeziorce możliwość osiągnięcia stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego. Na stacjach Bzin na Kamiennej i Kwiatkówek na Bzurze wahania stanu wody na granicy stanu ostrzegawczego. Na stacji Januszewice na Czarnej-Włoszczowskiej prognozuje się przekroczenie strefy stanów wysokich, stan ostrzegawczy będzie się utrzymywać.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich. Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na stacji Szreńsk na Mławce w godzinach nocnych prognozowane jest przekroczenie stanu alarmowego. Na stacji Trzciniec na Wkrze w godzinach nocnych możliwość przekroczenia strefy stanów wysokich.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich.

Miejscami, szczególnie na mniejszych ciekach, możliwe wzrosty spowodowane spływem wód opadowych.

Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

  

Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej przygotowana na podstawie danych własnych Wód Polskich i danych państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB.