Dzisiaj w Warszawie Wody Polskie podpisały umowę na kolejny etap prac zadania „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600”. To już trzeci etap modernizacji wałów, które chronią przed powodzią dolinę o powierzchni 22,74 km² zamieszkałą przez ponad 1.500 ludzi.

Umowę na realizację prac „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, gm. Stężyca - obiekt 3 w km  8+262-9+600 przebudowa wału na długości 1,338 km” podpisali Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie Wody Polskie i Emilian Stawecki, Prezes Zarządu Holding Stawecki Sp. z o.o. sp. K.. Koszt tego etapu zadania to 7.229.895,28 PLN brutto. Termin zakończenia inwestycji to 10 grudnia br.

 

DSC02222a

Anna Łukaszewska Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie i Emilian Stawecki, Holding Stawecki

Obecnie trwają prace na Obiekcie 2, na długości 2,970 km. Prowadzone prace wzmocnią istniejące wały przeciwpowodziowe, będą one rozbudowane i uszczelnione. Odbudowa budowli hydrotechnicznych poprawi warunki przepływu wód, zmniejszając prawdopodobieństwo tworzenia się zatorów lodowych i ograniczając proces erozji brzegów Wisły. Efektem prac będzie jeszcze lepsza ochrona przeciwpowodziowa i lepszy bilans wodny dla terenów rolniczych. Umowę na realizację robót podpisano 14 września br., wartość robót: 10.402.960,45 PLN brutto, termin zakończenia inwestycji: 10 grudnia br.

Obiekt 1 został zmodernizowany w 2019 roku na odcinku 1,192 km za kwotę 5.263.285,87 PLN.Obiekt nr 1 w22

Obiekt 1 po modernizacji

 

Obiek 4 tego zadania zakresem obejmuje wykonanie nowej pompowni Prażmów o wydajności 1,5 m³/s oraz remont istniejącego przepustu wałowego. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 6.760.000 PLN. Planowany termin realizacji to 2021 rok.

Wartość całego, 5-cio etapowego zadania realizowanego w latach  2019-2022 wynosi ponad 32.000.000 PLN.

 

etapy prac

 

Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym ze statutowych zadań Wód Polskich. To także bardzo istotna kwestia dla wielu lokalnych społeczności, dlatego realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej jest niezwykle ważna.

przekroj walu przeciwpowodziowego big