Wody Polskie od 1 stycznia 2018 r. są organem regulacyjnym zatwierdzającym taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przedstawione we wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Proces zatwierdzania taryf nadal nie dla wszystkich jest zrozumiały i z tego też powodu pojawiają się nieprawdziwe przekazy, że Wody Polskie ustalają stawki cen za wodę i ścieki.

Z powodu niejasności i przekazywanych mieszkańcom gminy Puszczy Mariańskiej (pow. żyrardowski) nieprawdziwych informacji o roli Wód Polskich w procesie zatwierdzania taryf, 30 września br. w Bartnikach miało miejsce spotkanie dla mieszkańców, podczas którego mieli szansę dowiedzieć się, jak wygląda cały proces taryfowy i jakie w tym zakresie są kompetencje Wód Polskich.

 

20200930 103029

 

W spotkaniu wzięli udział: Anna Łukaszewska-Trzeciakowska - Dyrektor RZGW w Warszawie, Tomasz Juręczyk – Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu i Małgorzata Garwolińska – p.o. Kierownika Wydziału Regulatora Taryf. Dyrektor RZGW w Warszawie wytłumaczyła zebranym, że to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów i przedstawia do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu. Organ regulacyjny weryfikuje zasadność przedstawionych we wniosku kosztów pod względem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

W przypadku wysokich stawek za wodę i ścieki (tak, jak ma to miejsce w gm. Puszcza Mariańska), Rada Gminy (zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy) może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Tym samym ostateczny koszt dla mieszkańca może zostać zmniejszony.

Wśród mieszkańców pojawiał się również argument, że decyzja Wód Polskich orzekająca o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została przekazana Gminie Puszcza Mariańska, jako ostateczna i dlatego trudno się było od niej odwołać. Wnioskodawcy na decyzję przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora RZGW  w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W przypadku braku złożenia takiego odwołania, decyzja po upływie ww. terminu staje się ostateczna. Wójt Gminy Puszcza Mariańska został o tym poinformowany w pouczeniu do decyzji z dn. 27 lipca 2020 r. zatwierdzającej taryfy dla Gminy Puszcza Mariańska.

***

Wody Polskie nie ustalają wysokości taryf, a jedynie zatwierdzają lub nie, przedstawione przez przedsiębiorstwa propozycje. Analizują zmiany warunków ekonomicznych prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w oparciu o koszty ponoszone w ramach świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, marżę zysku oraz przyjęte ustawowo zmiany tych kosztów w okresie nowej taryfy, m.in. wskaźniki makroekonomiczne.