W ramach przeciwdziałania skutkom suszy Wody Polskie już realizują inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na ten cel w 2020 roku przeznaczono ponad 2 mld PLN. Dodatkowo 380 mln PLN zabezpieczono na prace utrzymaniowe, które obejmą ponad 4 tys. zadań. Tylko kompleksowe inwestycje w działania pro-retencyjne mogą przynieść wymierne skutki w przeciwdziałaniu suszy.

Kluczowym znaczeniem dla rolnictwa jest dostępność wody w okresach suszy, co zapewni odtworzenie dwufunkcyjności obiektów melioracyjnych. W tym celu Wody Polskie wraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników wdrażają Program Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych.

To nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu STOP SUSZY! które ma na celu poprawić zdolności retencyjne cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń. Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe piętrzenie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, zapewniające przekierowanie wód do systemów rowów połączonych z tymi ciekami.

sierpienica w giżynie1

Na terenie PGW WP RZGW w Warszawie w ramach ww. programu zrealizowane zostaną między innymi:

  • Remont budowli piętrzących na rzece Wkra w km: 239+060, 242+227 i 250+620 (woj. warmińsko-mazurskie),
  • Remont budowli piętrzących na rzece Łydynia w km: 16+515, 23+955, 35+145, 38+910 i 47+880 (woj. mazowieckie),
  • Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Iłżanki poprzez remont i konserwację budowli piętrzących w km: 74+113, 75+657 (woj. mazowieckie),
  • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej poprzez wykonanie remontu budowli piętrzącej w km 27+045 nie wymagająca pozwoleń wodnoprawnych (woj. mazowieckie),
  • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jeziorki poprzez remont budowli piętrzącej w km 18+951 (woj. mazowieckie),
  • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Luciąży (woj. łódzkie),
  • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niwka poprzez uzupełnienie szandorów na urządzeniach piętrzących (woj. kujawsko-pomorskie).