PGW Wody Polskie ogłaszają kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln PLN na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.

Wody Polskie w ciągu dwóch lat istnienia na terenie całej Polski zrealizowały 8 tys. zadań, mających wpływ na poprawę lokalnego bilansu wodnego. Inwestycje z tego tytułu opiewały łącznie na kwotę 554 mln PLN.

W 2020 roku zaplanowaliśmy 4.000 tego typu zadań, na które przeznaczonych jest 380 mln PLN. Dodatkowo 60 mln PLN skierowane jest na nowatorski program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych w regionach najbardziej zagrożonych suszą rolniczą. Głównym założeniem i celem jest ograniczenie skutków suszy przez wzmocnienie retencji korytowej rzek, kanałów i rowów, przez budowę i odbudowę systemu jazów, zastawek, przepusto-zastawek, umożliwiających nawodnienie użytków rolnych.

rejon bulwarow wloclawek kepa suszyckaw

Przeciwdziałanie skutkom suszy jest obecnie najważniejszym zadaniem, jakie wykonują Wody Polskie. Odkąd powstało nasze Gospodarstwo, czyli od 2018 roku, realizujemy program Stop suszy. W jego ramach działamy wielotorowo.

  • Nasze Gospodarstwo w ramach przeciwdziałania skutkom suszy realizuje już inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na ten cel przeznaczonych jest ponad 2 mld PLN. W tym roku Wody Polskie szczególnie koncentrują się na lokalnych działaniach na terenach rolnych. Ze szczególnym uwzględnieniem regionów najbardziej zagrożonych suszą, w tym suszą rolniczą. Na ten cel jest dodatkowo przeznaczonych 157 mln PLN, z czego 60 mln zostanie zagospodarowane w postaci inwestycji już w tym roku. Równolegle wprowadzamy również kolejne rozwiązania z zakresu małej i dużej retencji, które poprawią stan zasobów wodnych w Polsce.
  • Działania inwestycyjne opierają się na szczegółowych analizach dokonanych za pomocą najnowocześniejszych metod badawczych. Na ich podstawie przeanalizowaliśmy szczegółowo zjawisko suszy w Polsce i kończymy opracowanie kompleksowego planu przeciwdziałania skutkom suszy. Dokument będzie zawierał analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych oraz zbiór niezbędnych inwestycji. Znajdą się w nim także konkretne wskazania dla samorządów pomocne w kształtowaniu zrównoważonej gospodarki wodnej na terenach gmin, a w konsekwencji – całego kraju. Dokumenty planistyczne tej rangi przyjęło już dziesięć państw europejskich, w tym m.in. Wielka Brytania, Francja Hiszpania, Słowacja i Ukraina.
  • Prowadzimy kampanie społeczne i edukacyjne, które są ważnym elementem dla całościowego podejścia do zasobów wodnych kraju. Celem jest przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej niewielkich zasobów wodnych, jakimi dysponujemy w Polsce. W szczególności – do racjonalnego gospodarowania wodą już na poziomie indywidualnym, w tym nieprzeznaczania najwyższej jakości wody pitnej do podlewania trawników i innych celów niż bytowe, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim.

DSCF2190


Program Rozwoju Retencji

Na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie realizowane będą między innymi działania z wykorzystaniem istniejących budowli piętrzących:

  • zamykanie zasuw jazów przeprowadzane zgodnie z harmonogramem nawodnień,
  • regulowanie wysokości piętrzenia w dostosowaniu do aktualnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych (odbywa się poprzez stopniowe opuszczanie zasuw jazów zmniejszając przepływ wody przez budowle piętrzące, aż do całkowitego zamknięcia zasuw jazów w przypadku wystąpienia suszy lub na stopniowym podnoszeniu zasuw jazów); kontrolę efektywności nawodnień przeprowadza się przynajmniej raz w tygodniu na każdej budowli piętrzącej przez okres trwania nawodnień;
  • zamykanie istniejących budowli piętrzących (początek marca) celem zmniejszenia natężenia funkcji drenujących koryta cieków, co pozwoli na utrzymywanie wyższego poziomu wód gruntowych na przyległych gruntach, na rzędnej NPP przy niskich i średnich stanach wody,
  • obsługa i bieżąca konserwacja budowli piętrzących – regulowanie wysokości piętrzenia wody w korycie rzek/kanałów w dostosowaniu do potrzeb,
  • zamykanie budowli w celu gromadzenia wód, utrzymywanie i kontrolowanie poziomu wód na określonych rzędnych, otwieranie i obniżanie poziomu piętrzenia w określonych przypadkach (sianokosy, konserwacje).


DSCF2182

RZGW w Warszawie na liście działań w zakresie retencjonowania wód w korytach ma zaplanowanych kilkadziesiąt zadań.

RZGW w Warszawie już zrealizował projekt „Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły”. Wynikał on z programu działań Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, a także z programu działań Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Celem pracy było przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze zlewni planistycznej Wkry. Wykonanie ekspertyzy miało na celu zidentyfikowanie środków zwiększających retencję wód z wykorzystaniem analizy charakterystyki zlewni Wkry oraz modelowania jej procesów hydrologicznych. Karty zaleceń zostały przekazane do jednostek samorządowych i Zarządu Zlewni w Ciechanowie, który uwzględnia je w planach zadań utrzymaniowych. Uwzględniane są także zalecenia Z katalogu Dobrych Praktyk np. wykaszanie rzeki naprzemiennie, w jednym roku jedna, a w następnym roku druga strona (np. lewa skarpa i dno do osi rzeki, rok później prawa). Działanie to zrealizowano na rzece Mławce. Pozwoliło to utrzymać zwiększony poziom wody w rzece w okresie niskich stanów wód oraz polepszyć warunki życiowe organizmom wodnym.

mławka


Drugim takim projektem był projekt pn. „Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły”. Podobnie i tu, celem projektu było przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze zlewni planistycznej Pilicy. Wykonanie ekspertyzy miało na celu zidentyfikowanie działań zwiększających retencję wód z wykorzystaniem analizy charakterystyki zlewni Pilicy oraz modelowania jej procesów hydrologicznych. Na potrzeby oceny istniejącej retencyjności w zlewni Pilicy oraz analizy możliwości jej zwiększenia opracowano zintegrowany model hydrologiczny zlewni. Do jego budowy zastosowano program MIKE SHE - opracowany przez DHI Water and Environment - oparty na matematycznym opisie wszystkich istotnych procesów fizycznych obiegu wód. W modelu MIKE SHE dla zlewni Pilicy odwzorowany został pełny cykl hydrologiczny, uwzględniający dane hydrologiczne, meteorologiczne, topograficzne oraz geologiczne i hydrogeologiczne. Wody powierzchniowe są włączone do modelu obiegu wód MIKE SHE za pomocą odrębnego, lecz współdziałającego z MIKE SHE programu MIKE 11. Wynikiem projektu są m.in. ocena aktualnej zdolności retencyjnej zlewni oraz program działań mających wpływ na jej zwiększenie. Opracowane przez wykonawcę dokumenty zostaną przekazane do gmin.


deficyt wilgotności gleby

Nowatorskie podejscie2