13 i 14 lutego w Warszawie miały miejsce dwudniowe warsztaty organizowane przez JASPERS dla pracowników Wód Polskich. To już kolejne takie szkolenie w ostatnim czasie.

14.02b

14.02


Tematem spotkania była realizacja inwestycji w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na śródlądowych drogach wodnych. Pozyskana wiedza będzie przydatna pod kątem prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, co warunkuje skuteczność w pozyskaniu źródeł finansowania, jak też samej realizacji zadań. 

Szkolenie otworzyła Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Prowadzącymi byli: James Hunt i Urszula Rzeszot z JASPERS oraz Jan Brooke, konsultant środowiskowy. Celem warsztatów jest spojrzenie na Ramową Dyrektywę Wodną, w szczególności przyjrzenie się ograniczeniom dla nowych przedsięwzięć, które zmieniają jednolite części wód. Spotykamy się, żeby porozmawiać z kolegami z Wód Polskich o najlepszych metodach działania zgodnie z dyrektywą, jej ograniczeniach i o tym, jak przejść przez procedury. - powiedział James Hunt z JASPERS.

14.02a

JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mającym na celu udzielenie państwom członkowskim UE z Europy Środkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu projektów ubiegających się o wsparcie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Wsparcie JASPERS ma charakter wyłącznie doradczy, a jego celem jest wsparcie procesu przygotowania dużych projektów w wybranych państwach członkowskich UE, przyspieszenie procesu przygotowania projektów czy podniesienie jakości wniosków o dofinansowanie przedkładanych Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Przedmiotem wsparcia jest weryfikacja dokumentacji projektowej (m.in. wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, dokumentacji środowiskowej), analiza kwestii problemowych, wsparcie w opracowaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz pomoc przy pracach koncepcyjnych.