12.19a

W dniach 4 i 5 grudnia w Warszawie odbyły się dwudniowe warsztaty organizowane przez JASPERS dla pracowników Wód Polskich. Spotkanie było okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także praktycznego podejściado jej wymogów w kontekście formułowaniacelu projektu oraz uwzględnienia cech charakterystycznych jednolitych części wód. Szkolenie prowadzili eksperci Europejskiego Banku Inwestycyjnego i inicjatywy JASPERS. W spotkaniu wzięli udział Joanna Kopczyńska – Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym oraz James Hunt i Lubomila Popova z JASPERS.12.19.c2

Inicjatywa JASPERS to instytucja, która pomaga wdrażać trudne projekty krajom, które weszły do Unii Europejskiej po 2004 roku. Trudności te mogą polegać zarówno na poprawnym przygotowaniu dokumentacji finansowej, jak i dokumentacji środowiskowej, ze szczególnym naciskiem wymagania wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dzisiaj specjaliści z Wód Polskich mają okazję poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, przedyskutować, a także w ramach praktycznych warsztatów te umiejętności, które dziś nabędą, przećwiczyć.” – powiedziała o potrzebie organizacji szkolenia Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

12.19d2

JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mającym na celu udzielenie państwom członkowskim UE z Europy Środkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu projektów ubiegających się o wsparcie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Wsparcie JASPERS ma charakter wyłącznie doradczy, a jego celem jest wsparcie procesu przygotowania dużych projektów w wybranych państwach członkowskich UE, przyspieszenie procesu przygotowania projektów czy podniesienie jakości wniosków o dofinansowanie przedkładanych Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

Przedmiotem wsparcia jest weryfikacja dokumentacji projektowej (m.in. wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, dokumentacji środowiskowej), analiza kwestii problemowych, wsparcie w opracowaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz pomoc przy pracach koncepcyjnych.

Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnie do 2027 r. dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych.12.19.b2