W związku z wejściem w życie z dniem 23 listopada 2019 r.  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległo brzmienie Art. 397 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zmiana powyższego zapisu skutkuje zmianami w  kompetencji organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Więcej informacji tutaj.