22 listopada 2019 r. w siedzibie Wód Polskich RZGW w Warszawie miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt „Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły”, który realizowany był od września 2018 roku. Wynikiem już wkrótce będzie katalog rozwiązań technicznych i nietechnicznych oraz model hydrologiczny zlewni Pilicy.

collage3

Celem projektu było przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze zlewni planistycznej Pilicy. Jest to element realizacji działań nietechnicznych uwzględnionych w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (w części dot. regionu wodnego Środkowej Wisły) służący obniżaniu poziom ryzyka powodziowego na obszarach problemowych. Zadanie to zostało także uwzględnione w Planie przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły. Wykonanie ekspertyzy miało na celu zidentyfikowanie działań zwiększających retencję wód z wykorzystaniem analizy charakterystyki zlewni Pilicy oraz modelowania jej procesów hydrologicznych.

Na potrzeby oceny istniejącej retencyjności w zlewni Pilicy i analizy możliwości jej zwiększenia, opracowano zintegrowany model hydrologiczny zlewni. Do jego budowy zastosowano program MIKE SHE opracowany przez DHI Water and Environment, oparty na matematycznym opisie wszystkich istotnych procesów fizycznych obiegu wód. W modelu MIKE SHE dla zlewni Pilicy odwzorowany został pełny cykl hydrologiczny uwzględniający dane hydrologiczne, meteorologiczne, topograficzne oraz geologiczne i hydrogeologiczne. Wody powierzchniowe są włączone do modelu obiegu wód MIKE SHE za pomocą odrębnego, lecz współdziałającego z MIKE SHE programu MIKE 11. Warto zaznaczyć, że jest pierwszym tego typu modelem przygotowanym dla tak dużej zlewni.

Po więcej informacji zapraszamy na www.retencjawisla.pl (pod koniec listopada)

2

Wykonawcą projektu jest DHI Polska przy współpracy Pectore-Eco. Projekt finansowany jest z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zlewnia Pilicy zlokalizowana jest w zasięgu 5 województw: śląskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie i małopolskie.

Główne wielkości charakteryzujące zlewnię Pilicy:

  • długość rzeki Pilicy (wg MPHP10) - 319 km,
  • długość sieci rzecznej (wg MPHP10) – 3 450 km,
  • powierzchnia zlewni - 9 252,48 km2,
  • obwód zlewni rzeki Pilicy – 975,52 km,
  • szerokość zlewni Pilicy w najszerszym miejscu – ok. 130 km.

Główne cieki w zlewni to Pilica, Drzewiczka, Wolbórka, Czarna Włoszczowska, Czarna Maleniecka, Luciąża.