15 grudnia br. zakończyły się prace w ramach zadania „Udrożnienie i stabilizacja koryta rz. Pilicy w km od 153+000 do 159+300”, o czym na spotkaniu plenerowym 28 grudnia br. poinformował Prezes Wód Polskich:

- Przeprowadziliśmy to zadanie w ciągu roku, ze środków własnych Wód Polskich. Działamy w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa. Przeprowadzone prace pozwalają na swobodny spływ śryżu i lodu, co zapobiega tworzeniu się zatorom lodowym. Kontynuujemy też program Life dla Pilicy. Nowoczesne zarzadzanie zbiornikiem pozwoli zmniejszyć zakwity i poprawić jakość wody – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Za przeprowadzone prace dziękował także Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber i Burmistrz Miasta Sulejów Wojciech Ostrowski:

- Dziękuję za realizację dużego zadania, które zwiększa bezpieczeństwo mieszkańcom tego obszaru. Na tym nam szczególnie zależy. Wszystkie działania jakie podejmujemy z Wodami Polskimi służą bezpieczeństwu, zarówno zabezpieczeniu przed powodzią, jak i przed suszą. To co zrobiliśmy do tej pory, dobrze rokuje na przyszłość. To wyrównywanie olbrzymich zaległości. Podejmujemy działania które poprawia sytuację w regionie – podkreślił Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

-  Mieszkańcy 30 lat czekali na tę inwestycję. Teraz mogą czuć się bezpiecznie. Mamy również miejsce rekreacji, gdyż w ramach zadania powstały plaże. W imieniu mieszkańców dziękuję Wodom Polskim za zrealizowane prace – podsumował Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski.

Udrożnienie odcinka Pilicy było zadaniem wyczekiwanym przez lokalną społeczność i władze, gdyż ma na celu ochronę przed powodzią mieszkańców Sulejowa. Zrealizowane prace zwiększyły zdolność przepustową koryta rzeki Pilicy na odcinku przepływającym przez miasto Sulejów oraz w części cofkowej zbiornika. Będzie to szczególnie ważne w okresie zimowym, gdyż pozwoli zminimalizować zjawisko tworzenia się zatorów lodowych poprzez ułatwienie spływu lodu i śryżu. W rejonie Sulejowa poziom zwierciadła wody jest już obniżony, co będzie istotne w trakcie wezbrań. Wody wezbraniowe czy powodziowe, nie tylko z Pilicy, ale także z Luciąży (będącej dopływem Pilicy), będą miały zapewniony swobodny odpływ.

W ramach zadania odmulony został mechanicznie ponad 7 km odcinek rzeki wraz z jej dwiema odnogami o długościach 700 m i 710 m. Łącznie wydobyto ok. 233.000 m³ urobku. W ramach przeprowadzonych prac wyremontowane zostały także umocnienia brzegowe - opaski faszynowo-kamienne. Prace były prowadzone przy zachowaniu naturalnie meandrującego koryta, w granicach istniejącej linii brzegowej, bez jakiejkolwiek ingerencji w trasę rzeki. Zadanie realizowane było na podstawie wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji RDOŚ i pod nadzorem przyrodnika. Prace rozpoczęto w grudniu 2020 r. Łączny koszt zadania to 39.231.472,81 PLN.