9 grudnia br. Wody Polskie podpisały umowę z wykonawcą zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”, którego efektem będzie ochrona przed powodzią ok. 2.000 mieszkańców gmin Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów.

 

Umowa została zawarta do końca marca 2023 r. W tym czasie wykonawca zbuduje system 4 suchych zbiorników (polderów) przeciwpowodziowych z przegrodami piętrzącymi na Modle i jej dopływach, co jest kluczowym zadaniem w tym projekcie. Dodatkowo zostanie podwyższony wał przeciwpowodziowy na Modle w Ostrowcu Świętokrzyskim (km 0+012 – 0+328) i przebudowane zostaną dwa przepusty na Modle. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przyrodniczego.

To ważne zadanie, które ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe miasta Ostrowiec Świętokrzyski i gminy Bodzechów, przejęcie i zretencjonowanie nadmiaru spływu wód wywołanego deszczami nawalnymi, poprawę zdolności przepustowej Modły i dopływu spod Mychowa oraz podwyższenie lewego wału rzeki Modły (w km 0+012-0+328), a także przywrócenie sprawności technicznej przepustów. Działania pozwolą ochronić przed powodzią ok. 2.000 mieszkańców miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski i gminy Bodzechów. Zadanie obejmuje budowę 4 suchych zbiorników retencyjnych z przegrodami piętrzącymi, odmulenie, pogłębienie rzeki Modły oraz ubezpieczenie jej skarp, przebudowę dwóch przepustów na Modle (w m. Mychów Kolonia), podwyższenie lewego wału Modły na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Inwestycja będzie zrealizowana z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu to 18.530.000 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 15.750.500 PLN, a wkład własny 2.779.500 PLN.

 

W październiku w 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane poprzez wytyczenie obiektów w terenie oraz wycinkę drzew w miejscach planowanych do wykonania przegród nr 1 i nr 2. Roboty zgłoszono do Nadzoru Budowlanego w Kielcach. W latach 2018-2020 na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego wypłacono lub złożono do depozytu sądowego odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję na kwotę ok. 580.000 PLN.