21 października br. Wody Polskie podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie budowy partnerstwa na rzecz „Ochrony wód Zalewu Sulejowskiego, rzeki Pilicy oraz terenów cennych przyrodniczo poprzez zrównoważony rozwój gospodarki turystycznej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza oraz przywracanie bioróżnorodności wraz z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiskowym”. Inicjatorem i koordynatorem projektu jest Gmina Sulejów, a sygnatariuszami byli także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków, Nadleśnictwo Smardzewice, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Gmina Aleksandrów, Gmina Mniszków i Gmina Ręczno.

 

W imieniu Wód Polskich list podpisała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie. Podkreśliła, że wspólne działanie na rzecz rewitalizacji Zalewu Sulejowskiego doskonale wpisuje się w strategię Wód Polskich.  

Założeniem współpracy jest potrzeba ochrony wód Zbiornika Sulejów, rzeki Pilicy i terenów cennych przyrodniczo poprzez zrównoważony rozwój gospodarki turystycznej, gospodarki  wodno-kanalizacyjnej, ochronę powietrza oraz przywracanie bioróżnorodności wraz z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiskowym. Sygnatariusze wyrażają wolę współpracy na rzecz budowy partnerstwa pomiędzy samorządami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi w celu kompleksowego, skoordynowanego działania prorozwojowego, a także uznają rolę gospodarki turystycznej w planowaniu zrównoważonego rozwoju doliny Pilicy.

 

Podpisanie listu przez wszystkie strony to deklaracja uczestnictwa w spotkaniach, wymiana doświadczeń i informacji, współpraca w zakresie przygotowania koncepcji projektu i zadań związanych z ochroną wód Zbiornika Sulejów i Pilicy oraz terenów cennych przyrodniczo.