13 września br. Wody Polskie wraz z Powiatem Warszawskim Zachodnim oraz Gminami Łomianki i Czosnów podpisały porozumienie dotyczące podjęcia współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”.

To ważne zadanie ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe doliny Łomiankowskiej. Objęty inwestycją odcinek wału położony jest na terenie miejscowości Łomianki Miasto, Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska, Kiełpin, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy i stanowi część lewobrzeżnego obwałowania rzeki Wisły o długości 57,04 km. Powierzchnia chroniona wałami przeciwpowodziowymi wynosi ponad 200 km2. Wał chroni ok. 30 tys. Mieszkańców  Gminy Czosnów, Łomianki oraz części m. st. Warszawy.

Planowana modernizacja ma na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego terenów położonych na lewym brzegu Wisły. Lepszą ochronę zapewni dostosowanie parametrów wału na odcinku o długości 11,22 km do aktualnych wymogów technicznych i prawnych stawianych budowlom hydrotechnicznych I klasy ważności. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in. podwyższenie wału przeciwpowodziowego, wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego podłoża i korpusu wału, wykonanie dróg eksploatacyjnych oraz remont infrastruktury towarzyszącej.

Wody Polskie podjęły współpracę z władzami Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Łomianki i Gminy Czosnów w zakresie współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Szacunkowa wartość dokumentacji wynosi 1 milion 136 tys. zł. Z czego 62,15% sumy pochodzi ze środków Wód Polskich a pozostałe 37,85% od jednostek samorządu terytorialnego. Projekt wraz z decyzjami powinien zostać zrealizowany do 30 listopada 2023 r.