Informujemy, że 26 maja br. RZGW w Warszawie rozpoczął prace utrzymaniowe w obrębie Tresty (gm. Tomaszów Mazowiecki) nad Zbiornikiem Sulejów.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość korzystania z działek Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w obrębie Tresty po zakończeniu prowadzonych prac utrzymaniowych. Obecnie nadal możliwe jest powszechne korzystanie z wód (poza terenem wyłączonym pod plac budowy).

Wszystkich zainteresowanych działaniami Wód Polskich na tym terenie zapraszamy na spotkanie informacyjne: 1 czerwca, godzina 9:00, Tresta nad Zbiornikiem Sulejów (polana przy wjeździe nad Zbiornik Sulejów, dz. nr 364).

miejsce spotkanie znajduje się po lewej stronie od tablicy

GOSPODAROWANIE MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDACYM WE WŁADANIU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Zainteresowanych dzierżawą terenu Skarbu Państwa informujemy, że wszelkie zasady gospodarowania mieniem Skarbem Państwa, jak również WNIOSKI O ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY i konieczne załączniki znajdują się na stronie internetowej RZGW w Warszawie: https://warszawa.wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/560-gospodarowanie-majatkiem-skarbu-panstwa.

Informacji udziela również kierownik Obiektu Hydrotechnicznego Sulejów pod numerem telefonu 607 679 042, jak również Nadzór Wodny w Smardzewicach 44 724 50 85 z siedzibą – Osiedle Przystopniowe 1, 97-213 Smardzewice.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy (oryginalne lub kopie dokumentów):

  • mapa ewidencyjna lub zasadnicza z zaznaczoną powierzchnią przewidzianą do korzystania,
  • oryginał aktualnego (nie starszy niż 6 miesięcy do dnia złożenia wniosku) wypisu z rejestru gruntów na działkę SP przewidzianą do korzystania,
  • prawomocna zgoda wodnoprawna, decyzja legalizacyjna lub zaświadczenie skutecznego dokonania zgłoszenia, jeżeli rodzaj prowadzonej na gruncie działalności tego wymaga,
  • aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  KRS (nie starszy niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), 
  • w przypadku dzierżawy gruntów pod tablice reklamowe lub informacyjne należy podać wymiary tablicy w oraz jej powierzchnię wyrażoną w [m2] oraz dołączyć kopię zgody urzędu miasta/starostwa na lokalizację nośnika reklamowego, oraz kopię innych koniecznych uzgodnień,
  • pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą fizyczną.

Jednostkowe stawki czynszu wskazane zostały w Rozdziale II Procedury gospodarowania mieniem SP będącym we władaniu PGW Wody Polskie - Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 87/2020.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Nadzoru Wodnego w Smardzewicach (Osiedle Przystopniowe 1, 97-213 Smardzewice), bądź bezpośrednio do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa).

Obecnie na części działki o numerze ewidencyjnym 364, obręb Tresta, gm. Tomaszów Mazowiecki zorganizowane zostało tymczasowe zaplecze budowy w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności zmierzających do ustalenia, czy nie doszło do popełnienia samowoli budowlanej, jak również powstania szkód w środowisku.