Zapora boczna Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od Arciechowa do Kuligowa została wyremontowana. Przywrócenie obiektu do właściwego stanu technicznego i osiągnięcie trwałego stopnia bezpieczeństwa było priorytetem dla Wód Polskich, które odpowiadają za ochronę przeciwpowodziową. Temat bezpieczeństwa powodziowego jest teraz szerzej prezentowany w ramach konsultacji społecznych aPZRP Stop Powodzi, do których zapraszamy całe społeczeństwo.

W spotkaniu w związku z zakończeniem zadania „Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Arciechów-Kuligów” udział wzięli: Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich, Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, Poseł na Sejm RP - Piotr Uściński, Dyrektor RZGW w Warszawie – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska; Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem – Longin Jankowski.

Zebranych powitał Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich: Zgodnie z mapami ryzyka i mapami zagrożenia powodziowego, które zostały przyjęte na jesieni zeszłego roku, niestety w sytuacji ekstremalnej, czyli 1% wodzie, czyli takiej powodzi stulecia mogłoby dojść do zalania okolicznych miejscowości. Z map wyszło ewidentnie, że musimy poprawić ten odcinek zapory czołowej. Podnieśliśmy ją, zrobiliśmy na 7 km zasłonę przeflitracyjną i szereg innych prac. Dzięki czemu sytuacja się tutaj zdecydowanie polepszy.

Adam Lubiak, Starosta Wołomiński podkreślił: Ja dzisiaj jestem tutaj z misją, aby podziękować. Podziękować przede wszystkim Panu Prezesowi za podjęte prace. To duże wyzwanie i dzięki wspólnej, dobrej współpracy na każdym szczeblu i samorządowym, i również z Dyrekcją RZGW w Warszawie i Zlewnią w Dębem przy wsparciu naszych parlamentarzystów, udało nam się poprawić bezpieczeństwo mieszkańców tych terenów – Kuligowa, Załubic, Arciechowa. To wspaniała inwestycja, myślę, że przed nami też kolejne. Dziękujemy bardzo za te działania, które w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Piotr Uściński, Poseł na Sejm RP dodał: W imieniu mieszkańców powiatu wołomińskiego bardzo dziękuję za tę inwestycję. 10 lat temu, gdy zmagaliśmy się z bardzo dużą wodą na Bugu, były tu ofiary śmiertelne związane z wysokim stanem wody. Wtedy walczyliśmy, układaliśmy worki, wtedy też patrzyliśmy się na ten wał i wiedzieliśmy, że ten wał jest w nienajlepszym stanie technicznym. Teraz dziękujemy serdecznie, bo przez długie lata będziemy mieli pewność, że ten wał jest solidny i nawet przy wysokim stanie wody na Bugu nasze miejscowości są bezpiecznie. Bardzo dziękujemy za tę inwestycję, była bardzo potrzebna.

Także Paweł Dąbrowski, Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego w imieniu mieszkańców podziękował za inwestycję i dostrzeganie problemów lokalnych społeczności.  

„Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Arciechów-Kuligów” prowadzony był na długości 9,08 km obiektu hydrotechnicznego. Celem tych prac jest znaczne poprawienie bezpieczeństwa powodziowego okolicznych mieszkańców i ich mienia poprzez podwyższenie i doszczelnienie zapory oraz odtworzenie odcinka zamykającego. Zakres prac obejmował: wykonanie doszczelnienia korpusu i podłoża zapory bocznej z poziomu istniejącej korony zapory o długości 2.200 m i głębokości 7 m, podwyższenie korony zapory na odcinku ok. 7 km, odtworzenie nasypu zapory bocznej na odcinku ok. 50 m stanowiącej zamykający odcinek zapory od strony Kuligowa (z rzędną korony 82,30 m n.p.m.), przebudowę wjazdów i zjazdów z zapory, remont rowu przywałowego, remont nawierzchni na zaporze. Prace trwały od lipca 2020 r. i zakończyły się 14 grudnia 2020 r. Koszt zadania: 4.488.699,38 PLN.

Prace te dotyczyły odcinka zapory bocznej, która na Mapach Zagrożenia Powodzią i Mapach Ryzyka Powodziowego figurowała, jako obiekt, przez którego koronę może się przelać woda o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat). Po zakończeniu powykonawczej inwentaryzacji inwestycji, Wody Polskie dokonają weryfikacji obecnie obowiązujących obszarów zagrożenia powodziowego w kontekście zrealizowanego zadania. Zaktualizowane obszary zagrożenia powodziowego zostaną przedstawione w nowych MZPi MRP, które zostaną podane do publicznej wiadomości w ramach najbliższej aktualizacji map na początku 2022 r. Obecnie trwa modelowanie Bugu, które zobrazuje wpływ podniesienia rzędnych zapory na obszary zagrożenia powodziowego. Można stwierdzić, że rzędne wody 1% na obowiązujących MZP i MRP są od 0,3 m do 1 m niższe, niż rzędne korony zapory bocznej po modernizacji.

Zapora boczna Jeziora Zegrzyńskiego ma łączną długość około 59 km. Chroni wschodnią i południową część zlewni bezpośredniej, w której występują tereny położone w depresji. Obiekt zapewnia bezpieczeństwo miejscowościom: Nieporęt, Białobrzegi, Rynia i Arciechów. Zapory boczne utrzymują również zbiornik w ujściu Bugu. Na wstępnym etapie projektowania Jeziora Zegrzyńskiego rozważano eliminację części zapór bocznych, dzięki czemu zwiększyłaby się powierzchnia akwenu. Plany spotkały się jednak ze sprzeciwem miejscowej ludności, która przy takim rozwiązaniu musiałby się przeprowadzić. Ostatecznie pozostawiono zapory boczne wraz z towarzyszącymi im rowami drenażowymi z przepompowniami.

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to dokumenty strategiczne dotyczące powodzi, które mają zebrać wszystkie zagadnienia związane z zagrożeniem powodzią oraz sposobami radzenia sobie z nią. Głównym celem aktualizacji PZRP (raz na 6 lat) jest ograniczenie występowania negatywnych skutków powodzi, a więc przede wszystkim chodzi o ochronę zdrowia i życia ludzi, a także zmniejszanie zniszczenia własności prywatnej i publicznej, w tym dróg, mostów, obiektów historycznych i muzealnych, a także ograniczenie wpływu powodzi na działalność przedsiębiorstw, a także na degradację środowiska naturalnego. Podstawowym źródłem danych do analizy są mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP). Analiza pozwoliła wyznaczyć obszary problemowe o największym ryzyku powodziowym w Polsce - wymagającym pilnych interwencji.