W czwartek 29 kwietnia br. w Nowych Kraskach podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900” oraz przekazano wykonawcy plac budowy. To kolejny odcinek wału, którego modernizację prowadzą Wody Polskie.

Umowę z wykonawcą podpisała Dyrektor RZGW w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Senator Maria Koc, Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki oraz Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski. Wszyscy zgromadzeni podkreślali znaczenie inwestycji dla poprawy bezpieczeństwa terenów Doliny Maciejowickiej. 

Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 26,75 km. W etapie II przebudowany zostanie odcinek o długości 4 km. Wartość  planowanych do wykonania robót budowlanych to 14 677 836,00 zł PLN. Prace rozpoczną się maju br. a ich zakończenie planowane jest na listopad 2022.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Obecny stan techniczny tego odcinka wału (wraz z budowlami funkcjonalnie z nim związanymi) nie daje gwarancji właściwej ochrony przeciwpowodziowej ludzi, mienia i upraw rolnych. Parametry korpusu wału - w tym wyniesienie korony, zagęszczenie i szczelność nasypu oraz podłoża - nie spełniają wymogów budowli II klasy ważności w świetle obowiązujących przepisów. Projekt przewiduje wykonanie m. in. robót ziemnych związanych z przebudową korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienia korpusu wału matą bentonitową na jego całej długości oraz wykonanie w stopie skarpy odwodnej przesłony przeciwfiltracyjnej uszczelniającej podłoże wału, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych.

Dolina Maciejowicka znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią. Chroniona jest obwałowaniami o całkowitej długość 26,75 km, a objęty przebudową odcinek wału stanowi jego część. Dolina ma powierzchnię 6.122 ha i zamieszkuje ją ponad 7.000 mieszkańców.

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”