1. Nieprawidłowe wyodrębnienie grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wyodrębniając grupy odbiorców:

 • nie uwzględniono charakterystyki zużycia wody i odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz sposobu rozliczeń za świadczone usługi,
 • nie przedstawiono stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji, którymi MPWiK obciąża odbiorców,
 • nieczytelnie przedstawiono stawki opłat abonamentowych dla odbiorców zaopatrywanych w wodę.

2. Nieprawidłowy podział kosztów na poszczególne grupy odbiorców usług.

3. Błędy w tabelach kalkulacyjnych dotyczące: marży zysku, alokacji kosztów, liczby odbiorców, stawki opłaty abonamentowej.

4. W okresie taryfowym 2018-2020 r., MPWiK pobrało opłatę od mieszkańców za  usługę związaną z odbiorem ścieków. W latach 2019-2020 miały miejsce dwie awarie w wyniku czego nieoczyszczone ścieki trafiły do Wisły. Przedsiębiorstwo z tego tytułu w pełni nie poniosło kosztów związanych z procesem oczyszczania,  natomiast wygenerowało przychód, który powinien wpłynąć na obniżenie ceny za ścieki.

5. W kalkulacji taryfy uwzględniono nieoptymalne koszty (amortyzacji) ponoszone przez przedsiębiorstwo, co wpłynęło niekorzystnie na ceny.

 

Podsumowanie

Taryfa nie została opracowana w sposób zapewniający ochronę odbiorów usług przed nieuzasadnionym  wzrostem cen i stawek opłat. MPWiK  Warszawa przedstawiając ceny i stawki opłat do zatwierdzenia, pomimo utrzymania ich na tym samym poziomie, nie zastosowało się do Rozporządzenia w sprawie określania taryf. W naszej ocenie MPWiK nie wzięło pod uwagę interesu społecznego i planując nową taryfę przedstawiło zawyżone ceny za wodę i ścieki.

Taryfa została sporządzona w sposób niewłaściwy i nie spełnia wymogów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wydanego do niej rozporządzenia, co wpływa na odmowę zatwierdzenia taryfy.

 

Taryfy na terenie RZGW w Warszawie w liczbach

 • Wpłynęły 142 wnioski o zatwierdzenie taryfy:
  • 130 to taryfy podwyższone,
  • 8 na tym samym poziomie,
  • 4 taryfy obniżone w stosunku do obecnie obowiązujących.
 • Na dzień 20.04.2021 wydano 2 decyzje odmawiające zatwierdzenia taryfy i 2 decyzje zatwierdzające taryfę.