W związku z awarią kanału zwanego potocznie „Rudawką” w Warszawie podczas prowadzonych prac, Wody Polskie informują, że przedmiotowy kanał deszczowy, oznaczony na mapach miasta jako KD 1000, nigdy nie był administrowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, czy podległą mu jednostkę organizacyjną WZMiUW w Warszawie. A zatem obecnie nie jest administrowany przez Wody Polskie.

Według naszej opinii kanał deszczowy, zwanym potocznie „Rudawką”, stanowi rurociąg zamknięty, który odwadnia tereny Żoliborza i następnie, jako rów otwarty przebiega przy Lasku Bielańskim i poprzez śluzę wałową w Wale Potockim uchodzi do Wisły (w rejonie piaskarni). Wspomniany rurociąg oraz rów nie stanowi urządzenia melioracyjnego oraz nie stanowi mienia Skarbu Państwa, wobec którego uprawnienia właścicielskie powierzono Wodom Polskim. Należy przez to rozumieć, że zarówno poprzednik prawny Wód Polskich - WZMiUW w Warszawie nie wykonywał uprawnień właścicielskich wobec tych urządzeń, jak i przedmiotowy majątek nie został powierzony Wodom Polskim.

Analizując mapę zasadniczą miasta można zauważyć, że przedmiotowy kanał deszczowy stanowi odbiornik wód opadowych i roztopowych z terenu miasta. Stanowi więc element gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi z terenu gminy. Według art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 j.t.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Przy tej okazji warto podkreślić także fakt, że przedmiotowy kanał deszczowy przy ul. Izabelli i Broniewskiego jest zlokalizowany częściowo także na terenie stanowiącym własność gminy (m.st. Warszawy). Natomiast otwarty odcinek dolny jest oznaczony, jako użytek geodezyjny – W, czyli rowy i znajduje się na gruntach Skarbu Państwa. Według przepisów art. 215 i art. 214 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód w rowach, znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonuje m.in. starosta (Prezydent m.st. Warszawy).

Trasa kanału - na niebiesko. Kolor żółty to tereny m.st. Warszawy, czerwony to własność Skarbu Państwa, przy czym zaznaczone grunty Skarbu Państwa reprezentowane są najprawdopodobniej przez GDDKiA.