Regionowi wodnemu Środkowej Wisły i zlewni Dolnej Narwi dedykowane było drugie spotkanie konsultacyjne na terenie działania RZGW w Warszawie. 14 kwietnia debatę online zorganizowano w Warszawie. W całym regionie wodnym Środkowej Wisły i zlewni planistycznej Dolnej Narwi przewidziano w aPZRP w sumie 105 działań. W centralnej części regionu, na Mazowszu, są to głównie rozbudowy, modernizacje i naprawy wałów.

 

Region wodny Środkowej Wisły obejmuje zlewnię Wisły od ujścia Sanny do Włocławka. Do największych prawobrzeżnych dopływów Wisły w tym regionie należą: Narew (w dolnym odcinku razem z Bugiem i Wkrą), Świder, Skrwa, a lewobrzeżnych: Kamienna, Iłżanka, Radomka, Pilica i Bzura.

W całym dorzeczu Wisły długość rzek stanowiących obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wynosi ponad 18 tys. km. Z tego 4,5 tys. km znajduje się w naszym regionie. To najwięcej w całym kraju i wymaga adekwatnych środków zaradczych. Służą temu obwałowania, których łączna długość na odcinku administrowanym przez RZGW w Warszawie jest największa w kraju i wynosi 645 km.

Najważniejsze działania zaplanowane w centralnej części regionu wodnego Środkowej Wisły, w sumie za blisko pół miliarda złotych, to: remont wałów rzeki Długiej w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego, rozbudowa obwałowań rzek Wisły i Wilgi na terenie gminy Wilga w powiecie garwolińskim, modernizacja wału przeciwpowodziowego Wisły w gminie Łomianki, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły w gminach Sobienie Jeziory i Karczew oraz rozbudowa wału przeciwpowodziowego Okrzejki w gminie Maciejowice w powiecie garwolińskim i rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Spotkanie konsultacyjne to czas dyskusji. Pytania dotyczyły Wisły, Narwi, a także prac na różnych rzekach i zagadnień prawnych dotyczących aPZRP.

 

Spotkanie podsumowała Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury mówiąc, że o powodzi należy myśleć w szerszym kontekście, a także uwzględniać jej zagrożenie w planowanych działaniach.

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to dokumenty strategiczne dotyczące powodzi, które mają zebrać wszystkie zagadnienia związane z zagrożeniem powodzią oraz sposobami radzenia sobie z nią. Głównym celem aktualizacji PZRP jest ograniczenie występowania negatywnych skutków powodzi, a więc przede wszystkim chodzi o ochronę zdrowia i życia ludzi, a także zmniejszanie zniszczenia własności prywatnej i publicznej, w tym dróg, mostów, obiektów historycznych i muzealnych, a także ograniczenie wpływu powodzi na działalność przedsiębiorstw, a także na degradację środowiska naturalnego.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Właśnie ta część dokumentów skupia uwagę uczestników debat i wszystkich zainteresowanych. Uzupełnione o zgłoszone w trakcie konsultacji wnioski i uwagi (może je zgłaszać każdy m.in. za pośrednictwem formularza na stronie www.stoppowodzi.pl), projekty aktualizowanych planów powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

 

Trwają konsultacje społeczne aPZRP. Dotąd odbyły się spotkania w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp. Poznaniu i Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle, Stalowej Woli, Białymstoku i Olsztynie. Więcej informacji o aPZRP oraz konsultacjach społecznych jest dostępnych na stronie www.stoppowodzi.pl.