Dzisiaj rozpoczęły się spotkania konsultacyjne na terenie działania RZGW w Warszawie. Włocławek był pierwszym z miast regionu, w którym zorganizowano konsultacje społeczne.

 

Na terenach zlewni planistycznych Wisły Mazowieckiej, Bzury i Wkry zaplanowany jest katalog 23 działań technicznych i nietechnicznych na tamtejszych obszarach problemowych.

Suma kosztów na lata 2022-2027:

Zlewnia Planistyczna Bzury – 837.656.315 PLN

Zlewnia Planistyczna Wkry – 135.474.000 PLN

Zlewnia Planistyczna Wisły Mazowieckiej – 324.750.000 PLN

 

Jedno z największych zadań planowanych w całym regionie to makroniwelacja w czaszy Zbiornika Włocławskiego. Konieczne działania związane ze zbiornikiem Włocławek pochłoną ok. 210 mln zł. Do tego trzeba dodać kolejne 31 mln na akcje lodołamania.

W planach jest także m.in.: zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Bzury poprzez utworzenie polderu Mystkowice na Bzurze (ponad 330 mln zł), poprawa pojemności retencyjnej w zlewni Wkry poprzez budowę zbiornika wodnego „Kraszewo” na Raciążnicy (60 mln zł) oraz przebudowa (modernizacja) lewego wału rzeki Wisły, Dolina Iłowsko - Dobrzykowska, w gm. Słubice i Gąbin w pow. płockim.

Inne zadania zlewni Wisły Mazowieckiej:

- Dolina Kępa Polska-Czerwonka – zabezpieczenie brzegu rzeki Wisły

- Przebudowa zapory bocznej Zbiornika Włocławek na odcinku Stopień-Wistka

- Remont lewego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 17+000 - 31+000 gm. Brochów i Młodzieszyn

 

Inne zadania zlewni zlewni Wkry:

- Przebudowa zbiornika wonnego Ruda gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. Mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski woj. warmińsko-mazurskie

 

Inne zadania zlewni zlewni Bzury:

- Budowa zbiornika retencyjnego Otolice w dolinie rzeki Bobrówki, dopływu Bzury, pow. łowicki, woj. łódzkie

 

Spotkanie konsultacyjne to nie tylko prezentacja katalogu działań, ale także czas na pytania i dyskusję. Pytania w głównej mierze związane były z Wisłą i Zbiornikiem Wodnym Włocławek, ale także z Bzurą. Spotkanie podsumowała Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury mówiąc, że o powodzi należy myśleć w szerszym kontekście, a także uwzględniać jej zagrożenie w planowanych działaniach.

 

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to dokumenty strategiczne dotyczące powodzi, które mają zebrać wszystkie zagadnienia związane z zagrożeniem powodzią oraz sposobami radzenia sobie z nią. Głównym celem aktualizacji PZRP jest ograniczenie występowania negatywnych skutków powodzi, a więc przede wszystkim chodzi o ochronę zdrowia i życia ludzi, a także zmniejszanie zniszczenia własności prywatnej i publicznej, w tym dróg, mostów, obiektów historycznych i muzealnych, a także ograniczenie wpływu powodzi na działalność przedsiębiorstw, a także na degradację środowiska naturalnego.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Właśnie ta część dokumentów skupia uwagę uczestników debat i wszystkich zainteresowanych. Uzupełnione o zgłoszone w trakcie konsultacji wnioski i uwagi (może je zgłaszać każdy m.in. za pośrednictwem formularza na stronie www.stoppowodzi.pl), projekty aktualizowanych planów powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

 

Trwają konsultacje społeczne aPZRP. Dotąd odbyły się spotkania w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp. Poznaniu i Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle, Stalowej Woli, Białymstoku i Olsztynie. Więcej informacji o aPZRP oraz konsultacjach społecznych jest dostępnych na stronie www.stoppowodzi.pl.