Aktualizacje:

Informacja z 03.02 - Lodołamacze nie pracują ze względu na złe warunki meteorologiczne. Pozostają w ciągłym pogotowiu.

Informacja z 02.02 - Poprawiły się warunki do prowadzenia akcji lodołamania, zatem została ona dzisiaj wznowiona. Cztery lodołamacze kruszą lód w rejonie Dobrzynia, 2 lodołamacze pracują przy jazie i usprawnienia spływ kry. Decyzje dotyczące szczegółów prowadzonej akcji lodołamania podejmowane są na bieżąco w zależności od aktualnych warunków. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.

Informacja z 01.02 - Dzisiaj lodołamacze nie wypłynęły do pracy na Wiśle. Utrzymują się niskie temperatury, wieje niekorzystny wiatr uniemożliwiający spływ kry do Stopnia. W takich warunkach praca lodołamaczy nie jest możliwa. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich, a decyzje dotyczące szczegółów prowadzonej akcji lodołamania podejmowane są na bieżąco w zależności od aktualnych warunków.

Informacja z 31.01 - Akcja lodołamania na Wiśle prowadzona jest w rejonie Nowa Wieś – Dobrzyń, gdzie lodołamacze kruszą zabitkę śryżową.

Informacja z 30.01 - Akcja lodołamania jest kontynuowana. Dzisiaj lodołamacze udrażniają rejon Zbiornika Włocławek, aby ułatwić spływu kry do Stopnia i polepszyć warunki spływu z cofkowych partii Wisły do zbiornika. Sytuacja na rzece i zbiorniku jest stale monitorowana, a wszelkie decyzje dotyczące szczegółów prowadzenia akcji są podejmowane na bieżąco w zależności od aktualnych warunków i potrzeb.

Informacja z 29.01 - Akcja lodołamania jest kontynuowana. Dzisiaj lodołamacze będę pracowały w rejonie Karolewa poniżej Nowego Duninowa. Lodołamacze będą kruszyć nagromadzoną w tym rejonie krę w celu spławienia jej do stopnia wodnego i polepszenia warunków spływu kry z wyżej położonych części zbiornika i cofkowego odcinka Wisły. 

Informacja z 28.01 - Dzisiaj lodołamacze będą poszerzały utworzoną wczoraj rynnę spływową. Przyczyni się to do polepszenia spławiania kry w kierunku stopnia, a następnie przepuszczania przez jaz. Sytuacja na Wiśle sukcesywnie ulega poprawie. Zjawiska lodowe zaczęły ustępować, znacznie poprawiły się warunki spływu kry. Na wodowskazie w Kępie Polskiej poziom wód jest poniżej stanu ostrzegawczego.

Informacja z 27.01 - Lodołamacze dopłynęły do Płocka, utworzyły rynnę spływową, która pozwoli na spławianie nagromadzonego materiału lodowego z wyżej położonych rejonów Zbiornika Włocławek i jego cofki. Akcja lodołamania będzie kontynuowana jutro.

Lodołamacze pozostające w pogotowiu w porcie we Włocławku rozpoczęły pracę na Wiśle. Do akcji lodołamania wyruszyło 6 jednostek, w razie konieczności kolejne dwie pozostają w gotowości. Lodołamanie jest najlepszym sposobem zapewnienia zimowej osłony przeciwpowodziowej poprzez przygotowanie rzeki do bezzatorowego przejścia lodu. Sytuacja na rzece jest stale monitorowana przez pracowników Wód Polskich i na bieżąco są podejmowane decyzje związane ze szczegółami akcji.

Lodołamanie polega na wycięciu przez lodołamacze w pokrywie lodowej zbiornika rynny spływowej, sprowadzeniu kry w pobliże zapory i po jej pokruszeniu bezpieczny zrzut przez stopień. Akcja może zostać wstrzymana, gdy ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne lub meteorologiczne jej dalsze prowadzenie może być nieefektywne, kiedy może zagrażać bezpieczeństwu urządzeń Stopnia Wodnego, obsłudze lodołamaczy lub prowadzić do pogorszenia warunków odpływu kry ze zbiornika. Nie bez znaczenia są aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna (w tym stany wód) i ujemne temperatury, które powodują ponowne zamarzanie rynny spływowej i wiatr utrudniający spływ kry w kierunku zapory.