15 stycznia br. w Stężycy odbyło się oficjalne spotkanie w związku z zakończeniem prac na 5,5 km odcinku wału przeciwpowodziowego. Obecni byli Krzysztof Woś - Zastęcpa Prezesa ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Wody Polskie, Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski, Monika Kośmińska - Wicestarosta Rycki, Zbigniew Chlaściak - Wójt Gminy Stężyca, Tomasz Marzęda - Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, st. bryg. Zenon Pisiewicz - Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ppłk Stanisław Guźmięga - Dowódca 22 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie, Jarosław Ptaszek - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stężycy oraz dyrekcja RZGW w Warszawie i Zarządu Zlewni w Radomiu. Zebrani goście podkreślali wielkie znaczenie przeprowadzonych prac dla bezpieczeństwa powodziowego Doliny Stężyckiej. Przedstawiciele lokalnych władz zaznaczali, że to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat i doceniają, że Wody Polskie zauważyły konieczność jej przeprowadzenia.

Przeprowadzone prace wzmocniły istniejący wał przeciwpowodziowy, jest on teraz rozbudowany i uszczelniony na długości 5,5 km. Wzmocniony został korpus budowli, przebudowano i dostosowano parametry wału do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, uszczelniono nasyp ziemny i podłoże gruntowe. Odbudowa budowli hydrotechnicznej zwiększy bezpieczeństwo powodziowe Doliny Stężycy. Poprawią się warunki przepływu wód, zmniejszając prawdopodobieństwo tworzenia się zatorów lodowych i ograniczając proces erozji brzegu Wisły. Efektem prac będzie jeszcze lepsza ochrona przeciwpowodziowa i lepszy bilans wodny dla terenów rolniczych. Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym ze statutowych zadań Wód Polskich. To także bardzo istotna kwestia dla wielu lokalnych społeczności, dlatego realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej jest niezwykle ważna.

„Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600” to zadanie, które podzielone jest na 5 obiektów. Na wale przeciwpowodziowym przeprowadzono prace na odcinku 5,5 km. W grudniu 2020 r. dokonano odbioru robót zrealizowanych na obiekcie nr 3 na długości 1,338 km. Wartość całkowita robót wyniosła 7 442 764,08zł brutto zł. Prace na Obiekcie 2, na długości 2,970 km, zrealizowano w 2020 r. o wartości 11 192 422,07 PLN brutto. Obiekt 1 został zmodernizowany w 2019 r., na odcinku 1,192 km, za kwotę 5.263.285,87 PLN. Obiekt 4 tego zadania zakresem obejmuje wykonanie nowej pompowni Prażmów o wydajności 1,5 m³/s oraz remont istniejącego przepustu wałowego. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 6.760.000 PLN. Zadanie jest wpisane do planu na 2021 rok. Obiekt 5 obejmie odbudowę dna starorzecza Wisły na odcinku 9,9 km od Młynek do Prażmowa, szacunkowy koszt: 2.450.000 PLN, realizacja jest zaplanowana na 2022 rok. Wartość całego, 5-cio etapowego zadania realizowanego w latach  2019-2022 wynosi ponad 32.000.000 PLN.