23.12.2020 r. dokonano odbioru robót zrealizowanych na obiekcie nr 3 wykonanych w ramach zadania „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600 gm. Stężyca” w km 8+262-9+600 na długości 1,338 km. Zadanie zrealizowane zostało w okresie od 15.10.2020 r do 10.12.2020 r. Wartość całkowita robót wyniosła 7 442 764,08zł brutto zł.

Zadanie „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600 gm. Stężyca” obejmuje rozbudowę wału na długości 5,5 km polegającą na wzmocnieniu konstrukcji istniejącego korpusu wału, przebudowie i dostosowaniu jego parametrów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, uszczelnieniu nasypu ziemnego i podłoża gruntowego. Wartość całego, 5-cio etapowego zadania realizowanego w latach  2019-2022 wynosi ponad 32.000.000 PLN. Celem inwestycji jest zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego Doliny Stężyckiej o powierzchni 22,74 km² zamieszkałej przez ponad 1.500 osób.