Zakończył się drugi etap prac zadania „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600”, które ochroni przed powodzią dolinę o powierzchni 22,74 km² zamieszkałą przez ponad 1.500 ludzi. W dniu 17.12.2020 r. dokonano odbioru robót zrealizowanych na obiekcie nr 2 na długości 2,970 km. Wartość całkowita realizacji wyniosła 11 192 422,07 zł. Zadanie zrealizowane zostało w okresie od 14.09.2020 r do 10.12.2020 r.

Zakończone prace wzmocniły istniejące wały przeciwpowodziowe, zostały one rozbudowane i uszczelnione. Odbudowa budowli hydrotechnicznych poprawiła warunki przepływu wód, zmniejszając prawdopodobieństwo tworzenia się zatorów lodowych i ograniczając proces erozji brzegów Wisły. Efektem prac jest jeszcze lepsza ochrona przeciwpowodziowa i lepszy bilans wodny dla terenów rolniczych.

Zakończone prace stanowią kontynuację inwestycji Wód Polskich z 2019 roku, o wartości 5,367 mln zł, w wyniku której zmodernizowano wał na długości 1,192 km oraz przygotowano teren pod kolejne etapy prac. Realizacja całego zadania „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600”pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie mieszkańców Doliny Stężyckiej. Ochrona przeciwpowodziowa stanowi priorytetowe działanie Wód Polskich i jest kluczowa dla lokalnej społeczności.