Zakończył się bardzo ważny remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od Arciechowa do Kuligowa. Przywrócenie obiektu do właściwego stanu technicznego i osiągnięcie trwałego stopnia bezpieczeństwa było priorytetem dla Wód Polskich.

„Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Arciechów-Kuligów” prowadzony był na długości 9,08 km obiektu hydrotechnicznego. Celem tych prac jest znaczne poprawienie bezpieczeństwa powodziowego okolicznych mieszkańców i ich mienia poprzez podwyższenie i doszczelnienie zapory oraz odtworzenie odcinka zamykającego.

Zakres prac obejmował: wykonanie doszczelnienia korpusu i podłoża zapory bocznej z poziomu istniejącej korony zapory długości 2200 m i głębokości 7 m, podwyższenie korony zapory na odcinku łącznej długości około 6 km, odtworzenie nasypu zapory bocznej stanowiącej zamykający odcinek zapory od strony Kuligowa na odcinku  ok. 50 m (z rzędną korony 82,30 m n.p.m.), przebudowę wjazdów i zajazdów z zapory, remont rowu przywałowego, remont nawierzchni na zaporze. Prace trwały od lipca br. i zakończyły się 14 grudnia br. Koszt zadania: 4.488.699,38 PLN.

Zapora boczna Jeziora Zegrzyńskiego ma łączną długość około 59 km. Chroni ona wschodnią i południową część zlewni bezpośredniej, w której występują tereny położone w depresji. Obiekt zapewnia bezpieczeństwo miejscowościom: Nieporęt, Białobrzegi, Rynia i Arciechów. Zapory boczne utrzymują również zbiornik w ujściu Bugu. Na wstępnym etapie projektowania Jeziora Zegrzyńskiego rozważano eliminację części zapór bocznych, dzięki czemu zwiększyłaby się powierzchnia akwenu. Plany spotkały się jednak ze sprzeciwem miejscowej ludności, która przy takim rozwiązaniu musiałby się przeprowadzić. Ostatecznie pozostawiono zapory boczne wraz z towarzyszącymi im rowami drenażowymi z przepompowniami.