W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wątpliwościami dotyczącymi zasadności prowadzonych przez Wody Polskie prac na rzekach Małej i Czarnej w okolicach Warszawy, informujemy, że prace zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z zapisami prawa i z poszanowaniem zapisów odnoszących się do aspektów środowiskowych.

Wody Polskie mają obowiązek utrzymywać publiczne śródlądowe wody powierzchniowe (art. 227 Prawa wodnego). Utrzymywanie wód realizowane jest przez:

 1. wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
 2. usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
 3. usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
 4. usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
 5. zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
 6. udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
 7. remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód:
  1. ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych,
  2. budowli regulacyjnych;
 8. rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

Prace na Małej i na Czarnej zostały zaplanowane do przeprowadzenia w 2020 roku.

 

Na Małej prace utrzymaniowe były realizowane w km 2+300 - 9+080 (przy długości rzeki ok. 16,7 km) rzeki, tj. od ul. Uzdrowiskowej w Konstancinie- Jeziorna po granicę lasu na pograniczu obrębu Baniocha gm. Góra Kalwaria i obrębu Chojnów gm. Piaseczno. Poprzednie prace utrzymaniowe na rzece na tym odcinku były wykonywane w 2014 r.

Wykonanie prac na tym odcinku rzeki uznaliśmy za niezbędne w celu poprawy warunków odpływu wód z terenów zabudowanych wsi Solec, a także w celu przygotowania rzeki do odbioru zwiększonej ilości wód z górnego odcinka rzeki. Otrzymywaliśmy liczne zgłoszenia od mieszkańców wsi Solec, Ługówka, Sierzchów, Krzaki Czaplinkowskie dotyczące potrzeby prowadzenia prac utrzymaniowych na rzece. Wnioski o realizację prac były składane indywidualnie i za pośrednictwem Urzędu Gminy.   

Po wizji terenowej przeprowadzonej przez naszych pracowników ustalono minimalny zakres prac, który wpłynie na poprawę warunków odpływu wód z terenów zabudowanych. Przewidziano ręczne koszenie skarp i pobocza całego odcinka objętego zleceniem, usunięcie krzaków, rozbieranie przetamowań bobrowych, usuwanie śmieci. Na obszarze Natura 2000 przewidziano koszenie dna, jako łagodną formę ingerencji w koryto rzeczne, natomiast poza obszarem Natura 2000 hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie. Mając na względzie ograniczenie oddziaływania na rzekę wykonywanych robót oraz uwarunkowania techniczne, prace konserwacyjne prowadzone są z lądu. Z tego powodu w pasie bezpośrednio przyległym do rzeki w okresie prowadzenia robót lub bezpośrednio po ich zakończeniu można zaobserwować ślady kół czy wycięte zakrzaczenia. Ze względu na późnojesienny okres prowadzenia robót, straty z tym związane są wbrew pozorom minimalne, a w kolejnym roku po okresie wiosennym będą niezauważalne.

Na likwidację tam bobrowych na rzece Małej posiadamy ważną decyzję RDOŚ w Warszawie: WPN-I.6401.230.2019.AJC.2, która dopuszczała mechaniczną likwidację tam bobrowych. Decyzja nie wymagała zapewnienia nadzoru przyrodniczego. Należy podkreślić, że rozebrane przetamowanie znajdowało się poza obszarem Natura 2000, a prace na rzece, także w celu ochrony bobra europejskiego, zostały zaplanowane poza okresem rozrodczym bobrów. Wykonana rozbiórka tamy nie naruszyła żadnego z zapisów zawartych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Na Czarnej planowanie prac utrzymaniowych również poprzedzone było wizją terenową. Decyzja o ich wykonaniu została podjęta po czerwcowych podtopieniach nieruchomości położonych powyżej oraz na prośby kierowane do Wód Polskich z gminy Prażmów i od mieszkańców Nowinek. Zlecone prace dotyczą odcinka od km 3+900 do 13+170 i obejmowały mechaniczne i ręczne koszenie skarp i pasa przybrzeżnego z wygrabieniem i częściowym wywiezieniem, ciecie krzaków, mechaniczne usuniecie z dna cieku roślin korzeniących się z rozplantowaniem, rozbiórka przetamowań bobrowych i usunięcie śmieci. Na likwidację tam bobrowych na rzece Czarnej posiadamy ważną decyzję RDOŚ w Warszawie WPN-I.6401.230.2019. AJC.2 (tę samą, która obejmowała działania na rzece Małej). Realizacja zadania nie obejmowała wycinki drzew, natomiast w celu umożliwienia wykonania prac usuwano ogromne przetamowania bobrowe oraz wyciągano z koryta wiatrołomy.

 

Populacja bobra w Polsce, w tym na rzekach Małej i Czarnej nie jest zagrożona. Realizacja wspomnianych robót nie stanowiła zagrożenia dla życia tych zwierząt, a wykonane prace nie spowodowały zmniejszenia ich liczebności.

 

Wody Polskie zawsze realizują prace utrzymaniowe w oparciu o „Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania”.