Projekt „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, os priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Aktualności:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-0012/16-00 z dnia 30.11.2016 r. została zmieniona Aneksem nr POIS.02.01.00-00-0012/16-01 z dnia 05.06.2017 r., Aneksem nr POIS.02.01.00-00-0012/16-02 z dnia 23.03.2018 r., Aneksem nr POIS.02.01.00-00-0012/16-03 z dnia 06.06.2019 r. oraz Aneksem nr POIS.02.01.00-00-0012/16-04 z dnia 24.07.2019 r.

Na podstawie Umowy nr 198/IR-JRP/17 z dnia 03.03.2017 r. funkcję Inżyniera Kontraktu dla Projektu pełni Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku.

W ramach Umowy nr 665/IR-JRP/17 z dnia 11.08.2017 r. prace związane
z Zaprojektowaniem, wybudowaniem i dostawą wraz z wyposażeniem ruchomym lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego prowadzi Stocznia Koźle Sp. z o.o.

W dniu 18.07.2019 r. odbyło się wodowanie lodołamacza czołowego ORKAN. Wodowanie lodołamacza liniowego SOKÓŁ odbyło się 06.08.2019 r.

Na lodołamaczach kontynuowane są prace wykończeniowe, dokonywane są próby odbiorowe urządzeń i systemów statkowych oraz dokonywane są poprawki poinspekcyjne. Jednostki przygotowywane są do transportu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub