5 maja br. w Arciechowie miało miejsce spotkanie w związku z zakończeniem modernizacji pompowni Arciechów w gminie Iłów.

Pompownia Arciechów zlokalizowana jest na lewym brzegu Wisły w rejonie ujścia rzeki Jeżówki na gruntach wsi Łady na terenie gm. Iłów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie. Roboty budowlane mające na celu zmodernizowanie pompowni rozpoczęły się 14 kwietnia 2020 roku i zakończyły z początkiem maja br. Wartość całkowita zadania wyniosła 11.180.054,18 PLN. Projekt wpłynie na poprawę stanu technicznego infrastruktury chroniącej przed podtopieniami i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Działania wpłyną na wzrost bezpieczeństwa powodziowego około 7,5 tys. ludzi zamieszkujących dolinę o powierzchni 12.822 ha.

Spotkanie rozpoczął Sekretarz Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych Maciej Małecki:

Mamy pomyślny finał kompleksowej modernizacji przepompowni. Bardzo się cieszę, że tu skutecznie zagrała dobra współpraca, zarówno Wód Polskich, jak i samorządów Województwa Mazowieckiego, za co bardzo dziękuję. Cieszę się, że Wody Polskie reprezentujące tutaj polski rząd skutecznie tę inwestycję przeprowadziły.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca dodał:

Jesteśmy w dolinie iłowsko-dobrzykowskiej, która jest bardzo doświadczona, jeżeli chodzi o powodzie. Ze względu na swoje położenie ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Mówimy tutaj o pełnej, kompleksowej modernizacji przepompowni.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński podkreślił:

Chcę bardzo serdecznie podziękować tutaj zarówno przedstawicielom rządu w osobie Pana Ministra, przedstawicielom Wód Polskich w osobie Pana Prezesa i samorządowcom, że potrafimy często bardzo skutecznie rozmawiać o sprawach, które dotyczą mieszkańców tutaj ziemi sochaczewskiej, mazowieckiej. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego projektu.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz lokalnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Gminy Iłów również podkreślali znaczenie inwestycji.

Podstawowym celem projektu było efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym - głównie powodziom - i minimalizowanie ich skutków. Dzięki realizacji zadania poprawi się system zarządzania ryzykiem powodziowym na terenach gmin wiejskich doliny „Iłowsko - Dobrzykowskiej” Słubice, Sanniki, Młodzieszyn, Rybno i Iłów wzdłuż rzek Jeżówki, Wisły i Kanału H.

Zrealizowane prace obejmowały m.in. wymianę agregatów pompowych wraz z armaturą oraz szafami sterującymi pracą pompowni, remont pomieszczeń budynków pompowni, budowę zbiornika bezodpływowego wraz z rurą przyłączeniową do budynku pompowni. Dzięki ich wykonaniu podniesiona zostanie wydajność systemu odprowadzania wód, dzięki któremu w sytuacjach ekstremalnych związanych z nawalnymi deszczami i falami powodziowymi na Wiśle uniknie się podtopień.

Zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie nieprzekraczającej 8.485.069,18 PLN i stanowiące nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostała kwota przeznaczona na realizację inwestycji stanowi wkład własny, którego finansowanie zapewnione jest z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 2.121.267,29 PLN oraz z budżetu środków własnych PGW Wody Polskie w kwocie 303.784, 53 PLN.  Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 11.144.715,60 PLN.