Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1.000 mwody na rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE. Sytuację dodatkowo pogarszają zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy w ostatnich latach. Naprzemiennie występujące nawalne deszcze oraz okresy suszy stanowią zagrożenie dla ludzi, gospodarki i środowiska, i są wyzwaniem dla współczesnej gospodarki wodnej.

Emisją filmu „Stop suszy” chcemy otworzyć społeczną dyskusję na temat zjawiska suszy w Polsce.

Program Stop suszy! realizowany przez Wody Polskie i Program Rozwoju Retencji ogłoszony przez MGMiŻŚ podchodzą kompleksowo do kwestii gospodarowania wodami, wzajemnie się uzupełniając.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne, które odbędą się w 15 miastach w Polsce. Potrwają od sierpnia br. do lutego 2020 r. Podczas spotkań przedstawiony zostanie projekt pierwszego w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Plan ten wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki. Prace nad jego zakończeniem są przewidziane na 2020 rok. Efektem będą bardzo konkretne wskazania dla poszczególnych regionów w Polsce. Gminy dostaną rekomendacje, dotyczące m.in. potrzeby tworzenia małych zbiorników retencjonujących wody opadowe, budowy ujęć rezerwowych (wód podziemnych) i innych rozwiązań mających zapobiegać suszy lub redukować jej skutki. Ważnymi punktami w katalogu działań będą wskazania dla rolnictwa, jak np. uprawy odporne na suszę czy wskazówki dotyczące zwiększenia retencji w glebie (np. melioracje, rowy nawadniająco-odwadniające). Polska znajdzie się w gronie 10 państw europejskich, które będą posiadały opracowany plan przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały już Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, Węgry i Ukraina.

Film „Stop suszy” od 6 sierpnia będzie dostępny na: stopsuszy.pl oraz na kanale YouTube i na FB Wód Polskich.

W ramach Programu Rozwoju Retencji, zainicjowanemu przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zaplanowanych jest 94 inwestycji, które będą realizowane przez Wody Polskie do 2027 r., z perspektywą do 2030 r. Planowana jest m.in. budowa 30 nowych zbiorników wodnych, w tym 9 dużych. Na inwestycje związane z retencją przeznaczonych będzie 14 mld zł. Dzięki wieloletniemu planowi, środki zostaną uruchomione już w tym roku.

Zapraszamy po więcej informacji  


rejonbulwarowwloclawek